Zasady organizowania i finansowania badań pracowników - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Zasady organizowania i finansowania badań pracowników

Ponieważ profilaktyczna ochrona zdrowia jest obowiązkiem pracodawcy, powinien on w odpowiednio wcześniejszym terminie wystawić pracownikowi skierowanie na profilaktyczne badania lekarskie. W przypadku badań okresowych, badania te przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie konieczności przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych. [1]

 

Za badania lekarskie płaci pracodawca. Warto dodać, iż obowiązki pracodawcy związane z finansowaniem badań rozciągają się również na osoby, które nie są jego pracownikami, tzn. na kandydatów do pracy. Pracodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów badań wstępnych tych osób również w przypadku, gdy nie zostaną oni zatrudnieni lub sami zrezygnują z podjęcia pracy. Art. 229 § 7 k.p. zobowiązuje go ponadto do przechowywania orzeczeń wydanych na podstawie zarówno wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, jak i okresowych badań pracowników zatrudnionych w narażeniu na substancje i czynniki rakotwórcze lub pyły zwłókniające.[2]

 

Szczegółowe zasady przeprowadzenia badań wstępnych i okresowych, sposób ich dokumentowania i kontroli określa rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy[3].

 

Zgodnie z § 4 rozporządzenia badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Powinno ono zawierać:

 

·            określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane;

 

·        w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy – określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona. W tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu;

 

·            w przypadku pracowników – określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony;

 

·            informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach. [4]

 

Oprócz kosztów badań lekarskich pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy. Zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy w przypadkach:

 

·            konieczności przeniesienia pracownika do innej pracy ze względu na stwierdzenie szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika (art. 55 § 1 k.p.),

 

·            stwierdzenia, że ze względu na stan ciąży kobieta nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej (art. 179 § 1 pkt. 2 k.p.),

 

·            stwierdzenia u pracownika objawów wskazujących na powstawanie choroby zawodowej (art. 230 § 1 k.p.),

 

·            stwierdzenia niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy u pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy lub u którego stwierdzono chorobę zawodową, lecz nie zaliczono go do żadnej z grup inwalidów (art. 231 k.p.),

 

obejmuje przeprowadzenie badań lekarskich poza terminami wynikającymi z ustalonej częstotliwości wykonywania badań okresowych oraz orzekanie o możliwości wykonywania dotychczasowej pracy. Skierowanie na przeprowadzenie badania wydaje pracodawca po zgłoszeniu przez pracownika niemożności wykonywania dotychczasowej pracy. [5]

 

Zakres tych badań obejmuje również:

 

·            w razie wystąpienia przypadku choroby zawodowej – wykonanie u pracowników, zatrudnionych na stanowiskach pracy stwarzających potencjalne zagrożenie, tzw. badań celowanych lub testów ekspozycyjnych, ukierunkowanych na wczesną diagnostykę ewentualnych zmian chorobowych u pracowników,

 

·            u pracowników wykonujących pracę w warunkach występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia – wprowadzenie monitorowania stanu zdrowia tych pracowników oraz szkolenie w zakresie ochrony przed zagrożeniami występującymi w tych warunkach,

 

·            uczestniczenie lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, powołanej w trybie określonym w art. 23712 k.p.

 

Badanie profilaktyczne kończy się wydaniem orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku. Pracodawca jest zobowiązany przechowywać zaświadczenia w aktach osobowych pracownika.[6]

 

 


[1] M. Jankowska, Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia pracowników, op. cit., s. 16.

[2] Z. Salwa, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2003, s. 103.

[3] Rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, Dz.U. nr 69, poz. 332 ze zm.

[4] B.Wagner, Kodeks pracy. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003, s. 451.

[5] M. Jankowska, Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia pracowników, op. cit., s. 17.

[6] Wyrok NSA z 07.11.2002 r., II SA 3358/01, „Prawo Pracy” 2003, nr 3, poz. 38.

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości