Wydatki publiczne na szczeblu lokalnym - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Wydatki publiczne na szczeblu lokalnym

Sektor publiczny stanowi znaczną część każdej rozwiniętej gospodarki rynkowej. Jego znaczenie jest często niedoceniane, bardziej dostrzega się jego stronę obciążeniową, gdyż w znacznej części sektor ten jest finansowany z naszych podatków lub obowiązkowych składek. Jednak dostarczane przez ten sektor dobra publiczne i zaspokajanie potrzeb społecznych stanowią niezbędny element nowoczesnego społeczeństwa. Jak zatem trafnie zauważa laureat nagrody Nobla z 2001 r. J.E. Stiglitz, „kwestie, jakimi zajmuje się ekonomia sektora publicznego, należą do najbardziej interesujących w całej ekonomii”.[1]

 

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego są odzwierciedleniem  realizowanych przez nie zadań. Wielkość poszczególnych rodzajów wydatków zależy od kierunku i zakresu zadań powierzonych JST do wykonania.[2] Charakteryzują się one duża sztywnością i nie można ich zmienić wtedy gdy koniunktura gospodarcza się zmienia. Zmiana struktury oznacza zmianę w celach polityki wydatkowej JST.[3]

 

Zadaniem polityki wydatkowej JST jest racjonalne to znaczy efektywne i skuteczne finansowanie wydatków budżetowych. Rozdzielenie środków jest pomiędzy te uznane za najpotrzebniejsze na danym terenie i w danym czasie dziedziny.[4] Specyfika wydatkowania publicznego polega na tym, że wobec ograniczoności środków publicznych oszczędne gospodarowanie nimi sprowadza się do powstrzymywania się od wydatków na cele oraz zadania, które wprawdzie są gospodarczo i społecznie uzasadnione, ale na które jednak - w danej sytuacji finansowej - władz publicznych po prostu nie stać.

 

Wydatki są równie ważnym instrumentem oddziaływania na otoczenie jak podatki i opłaty, gdyż zwiększenie lub zmniejszenie wydatków na poszczególne zadania wywiera wpływ na kondycję, dochody i zachowania wielu różnych podatników. Zmiany wydatków mogą spowodować rozwój lub zanik określonych dziedzin działalności, i to nie tylko w sferze gospodarczej, lecz również kultury, sportu, rekreacji itp. Niektóre wydatki pobudzają aktywność określonych grup mieszkańców albo ją utrudniają, a nagłe lub nieprzemyślane zmiany wydatków mogą także wywoływać niepokoje społeczne i przykre skutki dla władz samorządowych.

 

Odpowiedź na pytanie: konsumować czy inwestować, ma podstawowe znaczenie. To, czy gmina będzie inwestować, może przesądzić o jej szansach na rozwój w przyszłości. Ustalenie proporcji między wydatkami konsumpcyjnymi a inwestycyjnymi gminy jest najważniejszą kwestią, jaką przyjdzie rozstrzygać twórcom gminnej polityki gospodarczej. Dokonując tego wyboru, należy dążyć przede wszystkim do zmniejszenia poszczególnych wydatków konsumpcyjnych poszukując metody obniżenia kosztów usług finansowanych z budżetu gminy bez zmniejszania zakresu i jakości tych usług, a dopiero gdy jest to niemożliwe, szukać innych rozwiązań (ograniczać zakres usług, zwiększać opłaty).[5]

 

Wydatki budżetowe jako instrument są dobrze wykorzystane wówczas, gdy wpływają na poziom życia jak największej liczby osób i podmiotów gospodarczych. Poza stosowaniem się do tej zasady wyraźny wpływ na życie gospodarcze mogą mieć: proporcje wydatków na określone cele oraz sposób wydatkowania środków przeznaczanych w budżecie na poszczególne cele.

 

Jeśli mówimy o proporcjach (procentach) środków przeznaczanych w budżecie gminy na poszczególne zadania, to muszą one pozostawać w zgodzie zarówno z potrzebami mieszkańców, jak i z celami strategicznymi gminy. Poza tym powinny one być zawsze wystarczające do  utrzymania niezbędnego zakresu zadań przynajmniej na dotychczasowym poziomie. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że gmina działa w warunkach stałego (niejako założonego z góry) deficytu środków w stosunku do potrzeb. Inna sytuacja byłaby zresztą w pewien sposób niezdrowa, gdyż sprzyjałaby rozrzutności i niefrasobliwemu traktowaniu wydatków, a także rozwojowi biurokracji, etatyzmowi i innym niekorzystnym zjawiskom. Dlatego w sposób określania poziomu wydatków gminy niejako wpisana jest tendencja do osiągania oszczędności poprzez nieustanne przeznaczanie na poszczególne zadania mniejszych środków, niż wydają się konieczne do prawidłowego wykonania tych zadań. Mechanizm ten przeważnie zdaje egzamin i budżety gmin nie tylko zamykane są bez deficytu, ale także zawierają różne dotacje do nieobowiązkowych zadań gminy.[6]

 

Podsumowując podkreślić należy, iż w wydatkowaniu środków z budżetu gminy władze lokalne powinny przestrzegać generalnej zasady, aby najpierw przeznaczać je na to, co służy wszystkim mieszkańcom, następnie na to, co służy większości mieszkańców, a na to, co służy mniejszości, w ostatniej kolejności albo wcale.

 

 


[1] J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004, s. XXI.

[2] A. Drwiłło, J.Gliniecka, Finanse gmin, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997, s. 142.

[3] M.Jastrzębska, Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego; Gdańsk 2005, s.85-88.

[4] Ibidem, s.90-91.

[5] E. Bończak-Kucharczyk, K. Herbst, K. Chmura, Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Polska Fundacja Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1998, s. 37.

[6] Ibidem, s. 38.

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości