Po co komu sprawozdania finansowe - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Po co komu sprawozdania finansowe

Sprawozdawczość finansowa jest usystematyzowanym zbiorem wybranych informacji tworzonych przez rachunkowość finansową i poza nią, a odnoszących się do przeszłej i obecnej działalności gospodarczej oraz jej wyników, a także do sytuacji finansowej jednostki organizacyjnej.[1] Sprawozdanie finansowe jednostki to zestawienie liczbowe charakteryzujące jej sytuację majątkową i finansową, sporządzone na określony dzień bilansowy. Dniem bilansowym jest dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, dzień kończący rok obrotowy, dzień zakończenia działalności, dzień zmiany formy prawnej lub inny dzień, na który jednostka ma obowiązek takie sprawozdanie sporządzić.[2] Celem sporządzania sprawozdań finansowych jest prezentacja i dostarczenie informacji o pozycji finansowej i zmianach w pozycji finansowej jednostki oraz o jej dokonaniach, które to informacje są użyteczne dla szerokiego kręgu odbiorców w podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Sprawozdawczość finansowa stanowi główne źródło informacji dla analizy finansowej w każdym systemie gospodarczym.[3] Tak sformułowany cel sporządzania sprawozdań finansowych wynika z:

 

·            procesu agregacji danych rachunkowych i jest końcowym produktem rachunkowości;

 

·            potrzeby poinformowania otoczenia jednostki o jej pozycji.[4]

 

Sprawozdania finansowe powinny być zgodne z przepisami prawa i zasadami rachunkowości, sporządzone rzetelnie oraz jasno przedstawiać obraz stanu i sytuacji finansowej jednostki. Od jakości sprawozdania finansowego zależy, bowiem uzyskanie oczekiwanego efektu informacyjnego.[5] Przyjęte w polskich przepisach prawnych normy odpowiadają zasadom przyjętym w UE i Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 1.[6]

 

Według MSR 1 sprawozdanie finansowe stanowi uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej jednostki oraz przeprowadzonych przez nią transakcji, którego celem jest dostarczenie szerokiemu kręgowi użytkowników podejmujących decyzje, użytecznych informacji na temat sytuacji finansowej, wyników działalności i przepływów środków pieniężnych jednostki. Sprawozdanie powinno również zawierać wyniki zarządzania przez kierownictwo powierzonymi mu zasobami. Zgodne z MSR 1 są także terminy sporządzania sprawozdań finansowych, przewidujące ich wykonanie na dzień bilansowy, którym jest dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień bilansowy. Można jednak nie zamykać i także nie otwierać ksiąg rachunkowych w przypadku zmian formy prawnej przez spółkę kapitałową. Wynika stąd brak obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego takiej jednostki na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej.[7]

 

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości[8] sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień bilansowy, stosując odpowiednio zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.

 

Sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych dopuszczonych, emitentów zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz jednostek, wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, mogą być sporządzane zgodnie z MSR.

 

 


[1] Sprawozdania finansowe, Warszawa 1994, s. 7.

[2] A. Kuczyńska-Cesarz, Rachunkowość, cz. 2. Warszawa 2001, s. 103.

[3] T. Waśniewski, W. Skoczylas, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Poznań 1997, s. 15.

[4] Sprawozdania finansowe, op. cit., s. 7.

[5] Ibidem, s. 8.

[6] Ibidem, s. 11.

[7] J. Kalinowski, M. Turzyński, Sprawozdania finansowe – zakres i prezentacja, „Monitor Podatkowy” 2002, nr 5, s. 25.

[8] Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 2002, nr 76, poz. 694 ze zm.

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości