Co powinno obejmować sprawozdanie finansowe - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Co powinno obejmować sprawozdanie finansowe

Zakres sprawozdania finansowego jednostki uzależniony jest od tego, czy jednostka ma obowiązek corocznego badania sprawozdania, czy też nie. Ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek corocznego badania sprawozdań finansowych na następujące jednostki:

 

·    banki oraz zakłady ubezpieczeń społecznych;

 

·    jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych;

 

·    jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

 

·    spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;

 

·    pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

 

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

 

b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość

 

w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 EURO,

 

c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 EURO.

 

Do sprawozdania finansowego może być dołączone sprawozdanie z działalności jednostki, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z ustawy lub odrębnych przepisów.[1] Sprawozdanie to powinno obejmować informacje o:

 

·            ważniejszych zdarzeniach, w tym również o inwestycjach mających istotny wpływ na działalność jednostki;

 

·            przewidywanym rozwoju jednostki;

 

·            ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju technicznego;

 

·            aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej.[2]

 

Sprawozdanie finansowe składa się z elementów ujętych na rysunku.

 

 

 

 

 

Jednostki mające obowiązek corocznego badania i ogłaszania sprawozdania finansowego

 

 

Pozostałe jednostki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¯

 

 

¯

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilans

 

 

Bilans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachunek zysków i strat

 

 

Rachunek zysków i strat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dodatkowa

 

 

Informacja dodatkowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie zmian w

 

 

 

 

 

kapitale (funduszu) własnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachunek przepływów

 

 

 

 

 

pieniężnych

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Elementy sprawozdania finansowego jednostek gospodarczych.

 

Źródło: A. Kuczyńska-Cesarz: Rachunkowość, cz. 2, op. cit., s. 104.

 

 


[1] A. Kuczyńska-Cesarz, Zasady rachunkowości, cz.1. Warszawa 2001, s. 144.

[2] J. Szczepaniak, op. cit., s. 29.

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości