Bilans i rachunek wyników - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Bilans i rachunek wyników

Bilans i rachunek wyników stanowią podstawę do statycznej i dynamicznej oceny stanu i wyników finansowych przedsiębiorstwa. Na ich podstawie sporządzany jest rachunek przepływów pieniężnych. Daje on obraz przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie oraz orientację o kierunkach ich zagospodarowania.[1]

 

Bilans jest sprawozdaniem o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa. Jest on usystematyzowanym zestawieniem posiadanego przez przedsiębiorstwo majątku (aktywa) i źródeł finansowania tego majątku (pasywa).[2] Bilans może mieć formę tabeli dwustronnej lub jednostronnej. Uproszczoną strukturę bilansu w formie dwustronnej tabeli przedstawia tabela nr 1.

 

 

 

Tabela nr 1. Struktura bilansu przedsiębiorstwa.

 

AKTYWA

PASYWA

A. Aktywa trwałe

1. Wartości niematerialne i prawne

2. Rzeczowe aktywa trwałe

3. Należności długoterminowe

4. Inwestycje długoterminowe

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe

1. Zapasy

2. Należności krótkoterminowe

3. Inwestycje krótkoterminowe

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

A. Kapitał (fundusz) własny

1. Kapitał (fundusz) podstawowy

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy

3. Udziały (akcje) własne (wartość ujemna)

4. Kapitał (fundusz) zapasowy

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych

8. Zysk (strata) netto

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1. Rezerwy na zobowiązania

2. Zobowiązania długoterminowe

3. Zobowiązania krótkoterminowe

4. Rozliczenia międzyokresowe

 

Źródło: L. Gąsiorkiewicz, Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, Warszawa 2002, s.95.

 

 

 

Bilans przedsiębiorstwa jest dokumentem zawierającym zestawienie na określony moment – w ujęciu wartościowym – stanu majątku przedsiębiorstwa oraz źródeł jego finansowania.[3]

 

Przy sporządzaniu bilansów poszczególne podmioty gospodarcze mogą stosować wybrane przez siebie sposoby wyceny składników pozycji bilansowych, różny może być również zakres danych uzupełniających (dodatkowych informacji dołączanych do bilansu, które ułatwiają czytanie i analizowanie danych zawartych w bilansie), jak i układ bilansu (ilość i treść poszczególnych pozycji bilansowych, ich kolejność i ugrupowanie, rozmieszczenie danych uzupełniających).

 

Za charakterystyczną cechę bilansu uznać należy fakt, że wykazany stan końcowy staje się równocześnie stanem początkowym w bilansie otwarcia w następnym okresie obrachunkowym. Bilans jako rachunek statystyczny sporządzony na dany moment czasu nie wykazuje strumieni wartości, jakie towarzyszą prowadzonej działalności gospodarczej (koszty, przychody ze sprzedaży itp.), oraz operacjom finansowym na rynku kapitałowym. Ujmuje on natomiast skutki tych procesów i towarzyszących im strumieni wartości, widoczne w zmienionych wartościach aktywów i pasywów bilansu.[4]

 

Obok bilansu, jednym z ważniejszych elementów sprawozdania finansowego jest rachunek zysków i strat. Rachunek wyników w odróżnieniu od bilansu, który prezentuje majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania w określonym momencie, rachunek wyników jest rodzajem „filmu”, który w miarę upływu czasu i trwania działalności eksploatacyjnej rejestruje tworzenie się wyniku finansowego (zysku ewentualnie straty) przedsiębiorstwa.

 

Rachunek zysków i strat – zawiera informacje o dokonaniach przedsiębiorstwa. Tworzą go dwie podstawowe części: uzyskane dochody i poniesione koszty. Różnica między dochodami i kosztami jest wygospodarowanym zyskiem lub poniesioną stratą.[5] Rachunek zysków i strat jest, zatem powiązany z bilansem wynikiem netto (zyskiem lub stratą).[6] Jako sprawozdanie finansowe rachunek zysków i strat jest sporządzany w tzw. formule segmentowej. Formuła ta powszechnie stosowana w krajach Unii Europejskiej polega na tym, że wynik finansowy wyraża się składnikami sumy wyników cząstkowych uzyskanych w trakcie realizacji poszczególnych rodzajów działalności.[7] Rachunek zysków i strat może być sporządzany:

 

·            dwustronnie tzw. układ sprawozdawczy,

 

·            jednostronnie tzw. układ drabinkowy.

 

Rachunek zysków i strat jest sprawozdaniem finansowym o charakterze statycznym, które obrazuje zestawienie przychodów pochodzących z różnych źródeł (różnych rodzajów działalności) i ponoszonych kosztów tej działalności (w bezwzględnych wielkościach). Dochód lub strata korygowane są o zyski lub straty nadzwyczajne oraz obniżone o płacony podatek. Rachunek zysków i strat wskazuje, czy w bieżącej działalności podmiot gospodarczy uzyskuje dochody, a więc czy i w jakim stopniu jego działalność jest rentowna w danym okresie. Pozwala też ustalić źródła pochodzenia osiągniętego zysku.[8]

 

W zależności od sposobu ujęcia kosztów wytworzenia sporządzanych produktów wyróżnia się dwa warianty rachunku zysków i strat, a mianowicie porównawczy i kalkulacyjny. Każdy z tych wariantów jest przedstawiony w dwóch wersjach, a co z tym się wiąże, wyróżnia się istnienie czterech układów rachunku wyników. Wybór określonego wariantu i określonej wersji rachunku dokonuje kierownik jednostki gospodarczej.[9] Przykładowy wzór rachunku zysków i strat zawiera:

 

·    w wariancie porównawczym:

 

-     Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi,

 

-     Koszty działalności operacyjnej,

 

-     Zysk/Strata ze sprzedaży (A – B),

 

-     Pozostałe przychody operacyjne,

 

-     Pozostałe koszty operacyjne,

 

-     Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C + D – E),

 

-     Przychody finansowe,

 

-     Koszty finansowe,

 

-     Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F + G – H),

 

-     Zyski nadzwyczajne,

 

-     Straty nadzwyczajne,

 

-     Zysk/Strata brutto (I + J – K),

 

-     Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego,

 

-     Zysk/Strata netto (L – M);

 

·    w wariancie kalkulacyjnym:

 

-     Przychody ze sprzedaży towarów i produktów,

 

-     Koszty sprzedanych towarów i produktów,

 

-     Zysk/Strata brutto na sprzedaży (A – B),

 

-     Koszty sprzedaży,

 

-     Koszty ogólnego zarządu,

 

-     Zysk/Strata na sprzedaży (C – D – E),

 

-     Pozostałe przychody operacyjne,

 

-     Pozostałe koszty operacyjne,

 

-     Zysk/Strata na działalności operacyjnej (F + G – H),

 

-     Przychody finansowe,

 

-     Koszty finansowe,

 

-     Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (I + J – K),

 

-     Zyski nadzwyczajne,

 

-     Straty nadzwyczajne,

 

-     Zysk/Strata brutto (L + M – N),

 

-     Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego,

 

-     Zysk/Strata netto (O – P).

 

 


[1] M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Warszawa 2002, s. 39.

[2] J. Szczepaniak, op. cit., s. 13

[3] L. Kowalczyk, Biznesplan, czyli jak poznać kredytobiorcę, Wyd. Twigger, Warszawa 1998, s. 9.

[4] M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa..., op. cit., s. 42 – 43.

[5] Ibidem

[6] Sprawozdania finansowe, op. cit., s. 22.

[7] Z. Kołaczy, Rachunkowość finansowa, Poznań 1996, s. 463

[8] T. Mendel, J. Przeniczka, Badanie i ocena wiarygodności partnera gospodarczego, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 40.

[9] J. Vijay, C. Suszyński, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Warszawa 1995, s. 25.

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości