Umowa sprzedaży na tle prawa zobowiązań - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Umowa sprzedaży na tle prawa zobowiązań

Podstawowym źródłem zobowiązań, a zarazem i najważniejszą postacią czynności prawnych jest umowa. Stanowi ona w gospodarce rynkowej podstawowy instrument regulujący obrót dóbr, usług i środków pieniężnych, odgrywając najistotniejszą rolę w zakresie stosunków zobowiązaniowych[1].

 
 

Najogólniej rzecz ujmując, umowa jest czynnością prawną dwustronną, wyrażającą zgodny zamiar stron skierowany na wywołanie powstania, zmiany lub ustania stosunku prawnego. Przy czym czynności prawne są instrumentem, za pomocą którego podmiot stosunków cywilnoprawnych może – w granicach obowiązującego porządku prawnego – kształtować te stosunki, doprowadzając do ich powstania, zmiany lub ustania[2]. Można wskazać zatem, iż umowa zawiera co najmniej dwa zgodne oświadczenia woli  zmierzające do powstania, zmiany lub ustania stosunku prawnego. Przy tym, jedną z istotniejszych zasad w prawie zobowiązań jest zasada swobody umów, która dopuszcza kształtowanie zakresu praw i obowiązków przez same strony, jeśli tylko treść lub cel kontraktu nie naruszy właściwości (natury) stosunku, ustawy ani zasad współżycia społecznego[3]. Zgodnie z zasadą swobody umów, strony mogą[4]:

 
 

-          dokonać wyboru kontrahenta,

 
 

-          ukształtować treści konkretnego stosunku zobowiązaniowego,

 
 

-          nadać określoną formę oświadczeniu woli stron.

 

Na tle obecnej formuły art. 3531 k.c., zasada swobody umów obejmuje wszelkie umowne stosunki zobowiązaniowe, a zatem również umowę sprzedaży, bez względu na sektor własności i rodzaj obrotu gospodarczego.

 
 

Zgodnie z brzmieniem art. 535 k c, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Umowa sprzedaży charakteryzuje się następującymi cechami[5]:

 
 

-          jest to umowa konsensualna, co oznacza, że dochodzi ona do skutku ma mocy samego ustalenia przez strony istotnych jej postanowień, czyli na podstawie zgodnych oświadczeń woli stron. Jedynie do przeniesienia własności rzeczy oznaczonych co do gatunku potrzebne jest dodatkowo przeniesienie posiadania rzeczy – będzie o tym mowa dalej;

 

 

 

-          jest to umowa odpłatna, czyli, że świadczenie jednej znajduje swój odpowiednik w ekwiwalentnym świadczeniu drugiej;

 

 

 

-          jest to umowa dwustronna, zobowiązująca i wzajemna, co oznacza, że obie strony mają określone względem siebie obowiązki.

 

 

 

Forma zawarcia umowy sprzedaży jest w zasadzie dowolna, nie ma zatem przeszkód, by zawrzeć taką umowę w formie ustnej. Forma szczególna jest jednak czasami wymagana przez przepisy; ponadto same strony mogą zastrzec określoną formę dla zawarcia lub zmiany umowy sprzedaży. Tytułem przykładu można tu wskazać, że np. dla przeniesienia własności nieruchomości potrzebna jest forma aktu notarialnego[6], zaś niedotrzymanie tej formy sprawi, że umowa będzie nieważna. Ponadto, jeżeli umowa sprzedaży dotyczy towaru, którego cena przewyższa 2.000 zł, powinna być ona zawarta w formie pisemnej – dla celów dowodowych.

 

W razie nieprawidłowego wykonania umowy sprzedaży przez sprzedawcę (lub producenta), tzn.: w razie dostarczenia rzeczy wadliwej lub niezgodnej z treścią zawartej przez strony umowy, kupującemu przysługują dwa rodzaje uprawnień – z tytułu rękojmi za wady prawne lub fizyczne rzeczy oraz z tytułu gwarancji. Obie te instytucje uregulowane zostały na gruncie przepisów kodeksu cywilnego, gwarancja ponadto regulowana jest dodatkowo ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 

 

 

[1] Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2004, s. 215.

 

[2] A. Wolter, Prawo cywilne, zarys części ogólnej, Warszawa 1986, s. 274.

 

[3] Patrz art. 353¹ k.c.

 

[4] R. Trzaskowski, Swoboda umów w orzecznictwie sądowym, część pierwsza – Przegląd Sądowy 2002, nr 3, s. 63 i n.

 

[5] W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu., Warszawa 2003, s. 286.

 

[6] Patrz: art. 158 k.c.

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości