Rękojmia za wady rzeczy - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Rękojmia za wady rzeczy

Rękojmia za wady fizyczne i prawne, to odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego, która wynika z ustawy, a nie z umowy stron. Instytucja ta dotyczy zarówno rzeczy nowych, jak i używanych. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy nie zależy od winy sprzedawcy, gdyż oparta jest na zasadzie ryzyka i ma charakter absolutny. Sprzedawca nie może się z niej zwolnić, nie może jej ograniczyć ani wyłączyć, gdyż w umowach z udziałem konsumentów takie działanie jest niedopuszczalne.

 

Warto jednak zaznaczyć, iż nie każde uszkodzenie powstałe po zakupie towaru można reklamować. Reklamacja jest uzasadniona jeśli dotyczy wady w rozumieniu przepisów, głównie k.c., do których zalicza się :

 

-              wady zmniejszające wartość rzeczy,

 

-              wady zmniejszające użyteczność rzeczy,

 

-              rzecz nie mająca właściwości, o których istnieniu zapewniał sprzedawca,

 

-              rzecz wydana w stanie niezupełnym, niekompletnym.

 

Sprzedawca ponosi więc odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy rzecz przez niego sprzedana dotknięta jest jedną ze wskazanych powyżej wad, pod warunkiem jednakże, że w chwili zawarcia umowy konsument o niej nie wiedział.

 

Rękojmia trwa rok od daty wydania rzeczy kupującemu (wyjątkiem jest okres trzyletni przewidziany dla budynków), a wszelkie oświadczenia sprzedawcy dotyczące krótszego okresu rękojmi nie mają żadnych skutków prawnych. Aby nie utracić uprawnień z tytułu rękojmi, konsument musi zawiadomić sprzedawcę o wadzie w ciągu 1 miesiąca od daty jej wykrycia.

 

Wśród uprawnień przysługujących konsumentowi z tytułu rękojmi wskazać należy :

 

-              odstąpienie od umowy, czyli zwrot pieniędzy za zwrotem wadliwej rzeczy; z tym jednak zastrzeżeniem, że nie można od umowy odstąpić, jeśli sprzedawca niezwłocznie rzecz wymieni na inną, wolną od wad, albo wadę usunie – wówczas odstąpienie od umowy jest możliwe dopiero wówczas, gdy rzecz już raz wymieniono lub naprawiono,

 

-              obniżenie ceny,

 

-              wymiana rzeczy wadliwej na inną, bez wad  - to uprawnienie dotyczy jednak wyłącznie rzeczy oznaczonych co do gatunku, do których zalicza się rzeczy produkowane masowo, seryjnie, które można zastąpić innymi,

 

-              usunięcie wad – to uprawnienie z kolei przysługuje w przypadku rzeczy  oznaczonych co do tożsamości - takimi są rzeczy wykonane na indywidualne zamówienie, niepowtarzalne, niezamienne,

 

Sprzedawca ma obowiązek przyjąć i rozpatrzyć reklamację, gdyż to on jest  odpowiedzialny wobec konsumenta, nie zaś producent, hurtownik, importer lub dealer. Reklamację można składać ustnie albo pisemnie. Najlepszą ze względów dowodowych jest forma pisemna. Protokół reklamacyjny należy sporządzić w dwóch egzemplarzach jeden dla sprzedawcy, drugi dla konsumenta .

 

Sprzedawca winien rozpatrzyć reklamację niezwłocznie. Generalnie, jeśli strony nie postanowiły inaczej, ma na to nie więcej niż 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru lub dokonania oględzin. W razie konieczności wydania opinii, lub badania w miejscu używania towaru, reklamację należy załatwić w terminie niezbędnym do przeprowadzenia tych czynności, najpóźniej w ciągu 21 dni kalendarzowych .

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości