Zbieg odpowiedzialności ex delicto i ex contractu - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Zbieg odpowiedzialności ex delicto i ex contractu

Istotnym zagadnieniem  związanym z odpowiedzialnością odszkodowawczą, a więc i  z kwestią szkody na osobie jest również sprawa zbiegu odpowiedzialności  ex delicto i ex contractu. Normy reżimu  deliktowego mogą w pewnych sytuacjach przecinać się z normami odpowiedzialności kontraktowej. Konsekwencją tego jest sytuacja, że jeden stan faktyczny może być podstawą roszczeń wyprowadzonych z dwóch systemów odpowiedzialności. O takiej zasadzie przesądza art.443 k.c. zgodnie z którym: okoliczność, że działanie lub zaniechanie, z którego szkoda wynikła, stanowiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie istniejącego uprzednio zobowiązania, nie wyłącza roszczenia o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego. Należy pamiętać że strony w treści uprzedniego zobowiązania mogły postanowić inaczej. Jeśli nastąpi sytuacja zbiegu norm, to poszkodowany będzie mógł według swojego uznania  dokonać wyboru podstawy roszczenia o naprawienie szkody.

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości