Stowarzyszenie ZAIKS - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Stowarzyszenie ZAIKS

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS zostało założone (jako Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych) w 1918 roku w Warszawie z inicjatywy grupy autorów i kompozytorów muzyki rozrywkowej. Jest jedną z pierwszych na świecie organizacji profesjonalnie zajmujących się ochroną praw autorskich.

 

Dzisiejsze Stowarzyszenie Autorów ZAiKS kontynuuje europejskie tradycje rozumienia praw autorskich, nadal pielęgnuje międzynarodowe kontakty oraz sprawuje opiekę materialną i socjalną nad twórcami, którzy powierzyli mu swoje utwory. Jest największą polską organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Ze światem wiąże go ponad sto umów o wzajemnej reprezentacji repertuarowej zawartych ze wszystkimi znaczącymi organizacjami zarządzającymi prawami autorskimi w sumie na ponad 14 milionów utworów.

 

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS jest organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, działającą na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych[1] oraz Ustawy o stowarzyszeniach[2].

 

ZAiKS wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000037327.

 

Statut Stowarzyszenia jako podstawową formę działania wymienia zrzeszanie autorów w celu reprezentowania ich interesów związanych z ochroną praw autorskich. Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także zgodnie z zezwoleniem udzielonym przez ministra kultury i sztuki.

 

ZAiKS jest organizacją, której formą prawną działania jest własność samorządowa, nastawiona na bezpośrednie zaspokajanie potrzeb swoich członków. Organizacja taka stara się maksymalizować stopień realizacji celu, jakim jest dochód czysty na jednego zatrudnionego. Organizacja taka nie podlega konkurencji rynkowej, stąd też mniejsza jest w niej wrażliwość na istnienie wszelkich nieuzasadnionych kosztów i najczęściej też mniejsza sprawność zarządzania.[3] ZAiKS odbiera od użytkowników należne twórcy wynagrodzenie i po potrąceniu kosztów administracyjnych związanych z inkasem i podziałem tych kwot, przekazuje przypadające mu honorarium autorskie.

 

Trzy główne pola działalności stowarzyszenia to:

 

           udzielanie użytkownikom twórczości zgody na jej eksploatację w imieniu autorów;

 

           inkasowanie wynagrodzeń autorskich od użytkowników za wykorzystane utwory;

 

           podział i przekazywanie wynagrodzeń uprawnionym.[4]

 

Oprócz głównej siedziby w Warszawie ZAiKS posiada również 13 oddziałów terenowych: w Białymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Sopocie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i - dla okręgu mazowieckiego - również w Warszawie.

 

ZAiKS jest organizacją zbiorowego zarządzania autorskimi prawami majątkowymi. Ustawa z o prawie autorskim i prawach pokrewnych uzależniła „podjęcie działalności określonej w ustawie” przez organizacje zbiorowego zarządzania od zezwolenia ministra kultury (art. 104 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim). Udzielenie zezwolenia zależne jest od tego, czy ubiegająca się o nie organizacja „daje rękojmię należytego zarządzania powierzonymi prawami”. W przypadku praw pokrewnych powstawanie organizacji napotykało na oczywiste trudności. Chodziło przecież o nowe kategorie praw, nieznane poprzedniej ustawie. Powstało w związku z tym swoiste błędne koło: ażeby uzyskać zezwolenie ministra, organizacja powinna już istnieć i "dawać rękojmię należytego zarządzania powierzonymi prawami", tymczasem powierzanie praw organizacji, która dopiero się tworzy, nie ma funduszów, personelu itd., było nader utrudnione. Część nowych organizacji powstała na bazie istniejących już wcześniej stowarzyszeń twórczych - na przykład ZASP, SPAM, PSJ. Organizacje te poszerzyły dotychczasowy profil swej działalności, włączając do niego zbiorowe zarządzanie nowo powstałymi prawami. Pewnego rodzaju osobliwością było natomiast ubieganie się o status organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, a więc takimi, które istniały już przed uchwaleniem ustawy o prawie autorskim i nie podlegały wówczas zbiorowemu zarządzaniu przez takie związki twórcze, jak na przykład ZAiKS i ZPAF. Motywem ubiegania się o zezwolenie ministra było w tych przypadkach, jak można przypuszczać, nie tyle istnienie rzeczywistych warunków do prowadzenia zbiorowego zarządu, co chęć uzyskania przywilejów przyznanych w ustawie organizacjom zbiorowego zarządzania.[5]

 

Ubiegające się o zezwolenie organizacje zaczęły w swych wnioskach koncesyjnych bardzo szeroko - niejako "na zapas" określać pola, co do których zamierzały wykonywać zbiorowy zarząd. Minister na ogół przychylał się do tych wniosków. W rezultacie dochodziło do dublowania się, niekiedy tylko częściowego, kompetencji niektórych organizacji, co stało się przedmiotem krytyki ze strony części doktryny. Koncepcji monopolu - w każdym razie w odniesieniu do tej samej kategorii utworów i tych samych pól eksploatacji - bronił ZAiKS. Ostatecznie koncepcja jednej organizacji (na jednym i tym samym polu, dla tej samej kategorii utworów) nie utrzymała się w praktyce.

 

Obok swoich zadań jako organizacja autorska, ZAiKS wykonuje na rzecz uprawnionych twórców – polskich i zagranicznych, wiele czynności określanych razem jako zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do utworów: słownych; muzycznych; słowno-muzycznych; choreograficznych; pantomimicznych; słownych, muzycznych, słowno-muzycznych i choreograficznych w utworze audiowizualnym, na następujących polach eksploatacji:

 

           utrwalanie;

 

           zwielokrotnianie;

 

           wprowadzanie do obrotu;

 

           wprowadzanie do pamięci komputera;

 

           publiczne wykonanie;

 

           publiczne odtwarzanie;

 

           wyświetlanie;

 

           wystawianie;

 

           użyczanie i najem;

 

           nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną;

 

           nadanie za pośrednictwem satelity;

 

           reemisja;

 

           publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.[6]

 

Zbiorowe zarządzanie zmierza do ułatwienia realizacji, z jednej strony wyłącznych praw autorskich, z drugiej potrzeb milionów użytkowników twórczości, poprzez uproszczenie zawarcia kontraktu pomiędzy tysiącami autorów a użytkownikami korzystającymi jednocześnie z wielu utworów np. dyskoteka, radio, restauracja, estrada. Zgodnie z art. 104 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i decyzją Ministra Kultury i Sztuki ZAiKS jest taką organizacją, która z mocy prawa zarządza i chroni powierzone mu prawa autorskie, inkasuje honoraria autorskie, kontroluje sposób wykorzystania utworów, występuje na drogę procesową w przypadku naruszeń prawa, udziela zezwoleń na wykorzystanie repertuaru polskich i zagranicznych autorów na różnych polach eksploatacji. Szczególnymi uprawnieniami przyznawanymi ZAiKS-owi ustawą są:

 

           domniemanie objęcia pól eksploatacji (art. 105 ust. 1 ustawy) co skutkuje tym, że w ramach pól wskazanych w decyzji Ministra, ZAiKS nie musi udowadniać, którego z autorów z imienia i nazwiska reprezentuje;

 

           roszczenie informacyjne (art. 105 ust. 2 ustawy) uprawniające do żądania udzielenia informacji oraz udostępnienia dokumentów niezbędnych do określenia wysokości dochodzonych wynagrodzeń autorskich. Uniemożliwianie lub utrudnianie tego uprawnienia, zgodnie z art. 119 ustawy, zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.[7]

 

 


[1] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83 ze zm.

[2] Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. 1989, nr 20, poz. 104 ze zm.

[3] J. Penc, Leksykon biznesu, Warszawa 1997, s. 145.

[4] W. Kołodziejski (wprow.), Czym jest ZAiKS, Warszawa 2002, s. 3.

[5] M. Czajkowska-Dąbrowska, Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi refleksje po ośmiu latach, „Przegląd Prawa Handlowego” 2002, nr 11, s. 16.

[6] Załącznik nr 1 do Obwieszczenia Ministra Kultury I Sztuki z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Sztuki o udzieleniu i o cofnięciu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, M.P. 1998, nr 45, poz. 641.

[7] Czym jest ZAiKS? s. 5-6.

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości