Wyjątki od zasady ostateczności decyzji administracyjnej - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Wyjątki od zasady ostateczności decyzji administracyjnej

W postępowaniu administracyjnym obowiązuje zasada stabilności ostatecznych decyzji administracyjnych. Trwałość decyzji nie jest jednak absolutna. Od reguły ostateczności załatwienia sprawy administracyjnej ustawodawca dopuszcza wyjątki, wyznaczając warunki odstąpienia od niej. W przypadkach przewidzianych przez k.p.a. decyzja ostateczna może być wzruszona:[1]

-           przez uchylenie (zmianę) decyzji w trybie postępowania w sprawie uchylenia (zmiany) decyzji prawidłowej bądź dotkniętej wadą niekwalifikowaną (art. 154, art. 155, art. 161);

-           przez uchylenie decyzji w trybie postępowania w sprawie wznowienia postępowania (art. 145 § 1 w związku z art. 151 § 1 pkt 2). Uchylając tę decyzję organ wydaje nową decyzję rozstrzygającą o istocie sprawy (art. 151 § 1 pkt 2);

-           przez stwierdzenie nieważności w trybie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności (art. 156 § 1). Stwierdzenie nieważności decyzji może otwierać drogę do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy, np. w razie rażącego naruszenia prawa;

-           przez uchylenie (zmianę) decyzji na podstawie przepisów szczególnych. Nowelizacja k.p.a. w 1998 r. wprowadziła nowe brzmienie art. 16 § 1, które nie rozszerza wyjątków od zasady trwałości decyzji ostatecznych, a jest jedynie pełnym uwzględnieniem przyjętych w przepisach k.p.a. wyjątków od zasady trwałości decyzji ostatecznej. Stanowi zatem uwzględnienie w zasadzie ogólnej trwałości decyzji ostatecznej rozwiązania prawnego przyjętego w art. 163, który dopuszcza możliwość wzruszenia ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej odsyłając do przepisów szczególnych.

Przepisy przewidują ponadto możliwość wzruszenia decyzji, gdy strona nie realizuje prawidłowo decyzji, a mianowicie:

a)      przez stwierdzenie wygaśnięcia decyzji, gdy stała się bezprzedmiotowa albo gdy nie dopełniono warunku zastrzeżonego w decyzji (art. 162 § 1);

b)      przez uchylenie decyzji, gdy strona nie wykonała określonej w decyzji czynności w oznaczonym terminie (art. 162 § 2).

Wyjątkowe naruszenie ostatecznej decyzji powinno być poprzedzone przeprowadzeniem szczególnie wnikliwego postępowania, uwzględniającego w pełni ustawowe wskazania płynące z art. 7, art. 8 i art. 77 § 1 k.p.a.[2]

Zmiana treści decyzji ostatecznej może być dokonana jedynie w wypadkach przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego (art. 16 § 1 k.p.a.) i wymaga to wydania nowej decyzji lub - w razie oczywistej omyłki - postanowienia o jej sprostowaniu, na które służy stronie zażalenie (art. 113 k.p.a.). Przerobienie przez organ administracji treści decyzji ostatecznej jest niedopuszczalne i - w zależności od sytuacji - czynność taka może być rozpatrywana nawet jako karalne przerobienie dokumentu w rozumieniu przepisów prawa karnego. Samowolne przerobienie przez organ administracji treści decyzji nie ma wpływu na ważność tej decyzji w jej pierwotnym brzmieniu.[3]

Wyznaczone przepisami k.p.a. odstępstwa od zasady trwałości ostatecznej decyzji administracyjnej, jako rozwiązania stanowiące wyjątek od zasady, podlegają wykładni ścisłej.[1] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, op. cit., s. 85 – 86.

[2] Wyrok NSA z dnia 26 października 19992 r., III SA 907/92

[3] Wyrok NSA z dnia 28 listopada 1984 r., II SA 1314/84, ONSA 1984, nr 2, poz. 114.

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości