Legalność decyzji administracyjnej - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Legalność decyzji administracyjnej

Legalność jest pojęciem należącym do podstawowego słownictwa prawnego i prawniczego. Pojęcie to do aparatu pojęciowego prawoznawstwa zostało wprowadzone przez Immanuela Kanta w pracach analizujących stosunek prawa do moralności. Legalność została scharakteryzowana jako zgodność działania z prawem (ustawą) niezależnie od jego motywów, niezależnie od tego, jakie motywy spowodowały podjęcie owego działania. Tak pojęta legalność obejmuje więc jeden, jedyny wymóg: samą zgodność zachowania z prawem.[1]

 

W każdym przypadku ustalenie zgodności z prawem wymaga odniesienia do oznaczonych, konkretnych norm, reguł czy przepisów. Legalność jest bowiem traktowana jako relacja zachodząca między przepisami a orzeczeniem. Wymaga to wyróżnienia przepisu prawa, z którym owa zgodność, czy też niezgodność jest ustalana. A więc nie z ogólnie pojętym prawem, lecz jednostkowo, konkretnie wskazanym przepisem lub przepisami. Rozumienie legalności ukształtowało się w ten sposób, iż do uznania danego orzeczenia za legalne wystarcza wykazanie jego podstawy prawnej, brak podstawy prawnej wystarcza zaś do uznania jego nielegalności. Podkreślić należy, iż nigdy nie kwestionowano legalności orzeczeń wydawanych na postawie przepisów o swobodnym uznaniu, czy też zawierających klauzule generalne. W konsekwencji funkcjonują dwa rozumienia legalności: pierwsze, mocniejsze, sprowadzające się do ustalenia zgodności orzeczenia z postanowieniami należycie ustanowionego przepisu, i drugiego, słabszego, gdy nakaz kierowania się takim i wartościami jak słuszność, celowość, sprawiedliwość, jest jedyną podstawą prawną.[2]

 

 


[1] Zob. Z. Tabor, Teoretyczne problemy legalności, Katowice 1998, s. 9 – 23.

[2] J. Nowacki, O rozumieniach legalności [w:] R. Mikosz (red.), Rozprawy prawnicze, Katowice 2000, s. 277 – 283.

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości