Obawa rychłej śmierci jako przesłanka ważności testamentu ustnego - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Obawa rychłej śmierci jako przesłanka ważności testamentu ustnego

Art.  952 . Kodeksu cywilnego [Testament ustny]

§  1. Jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków.

§  2. Treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie.

§  3. W wypadku gdy treść testamentu ustnego nie została w powyższy sposób stwierdzona, można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków.

Rozbieżności w zakresie subiektywnego bądź obiektywnego charakteru przesłanki obawy rychłej śmierci ilustruje tak bogate, jak i zróżnicowane orzecznictwo. W judykaturze wyrażono pogląd, że istniejąca u spadkodawcy obawa rychłej śmierci w chwili sporządzenia testamentu musi być oparta na okolicznościach ją uzasadniających, a przede wszystkim – umotywowana stanem zdrowia spadkodawcy, ocenianym z punktu widzenia wiedzy medycznej (zob. post. SN z 18.4.2002 r., II CKN 15/00, Legalis; post. SN z 15.2.2008 r., I CSK 381/07, Legalis). Nagłe pogorszenie zdrowia. W stanach chorobowych, które nieuchronnie prowadzą do zgonu chorego, ustawową przesłankę obawy rychłej śmierci (art. 952 § 1 KC) można uznać za spełnioną wówczas, gdy w stanie zdrowia następuje nagłe pogorszenie lub pojawiają się nowe rokowania wskazujące na nadzwyczajną bliskość czasową śmierci spadkodawcy (post. SN z 25.7.2003 r., V CK 120/02, MoP 2004, Nr 5). Ciężka choroba jest najczęściej procesem. Jeżeli stan pacjenta jest od jakiegoś czasu bardzo ciężki, obawa rychłej śmierci jest w pełni uzasadniona. Należy więc dopuścić możliwość skorzystania przez niego z formy testamentu z art. 952 § 1, choćby nie zaobserwowano nagłego pogorszenia się jego stanu. Obawa jako przesłanka wystarczająca. Obawa rychłej śmierci jest przesłanką wystarczającą dla uzasadnienia sporządzenia testamentu w formie ustnej. Nie musi więc ona uniemożliwiać bądź tylko utrudniać sporządzenia testamentu w formie zwykłej [Art. 952 KC T. II red. Pietrzykowski 2015, wyd. 8/Pazdan]. W postanowieniu Sądu Najwyższego z 8.2.2006 r. (II CSK 128/05, Legalis), przyjęto szeroki katalog okoliczności uzasadniających obawę rychłej śmierci: podeszły wiek, zły stan zdrowia, osobiste "przeczucie śmierci" spadkodawcy. Podobnie sam podeszły wiek jako uzasadniający sporządzenie testamentu ustnego (ze względu na wywołaną przezeń obawę rychłej śmierci) przyjmują np. J. Kosik, Przesłanki, s. 205; M. Pazdan, [w:] Pietrzykowski, Komentarz 2011, t. II, art. 952, Nb 6.

 

r. pr. Agata Gałuszka

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości