Umowa sponsorska - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Umowa sponsorska

Umowa sponsorska

Umowa sponsorska

Zawarta w .................................................. dnia ................r. pomiędzy:
............................................, z siedzibą w.................................................
zarejestrowanym/zarejestrowaną w..............................................................................................
Nr rej. ....................................................................................
...................................................... NIP.................................................REGON
................................................................................ reprezentowanym/reprezentowaną
przez:.....................................................................................
zwanym/zwaną dalej Sponsorowanym
a ................................................................, z siedzibą w ..................................................,
zarejestrowanym/zarejestrowaną w..............................................................................................
Nr rej.
........................................................................................................................
NIP.................................................REGON.......................................................
reprezentowanym/reprezentowana przez: ...................................................................................
zwanym/zwaną dalej Sponsorem

§ 1

Przedmiotem umowy jest okreslenie praw i obowiązków Sponsora i Sponsorowanego, dotyczacych przeprowadzenia przez Sponsorowanego działań reklamowych i promocyjnych na rzecz Sponsora podczas organizowania imprezy..................., zwanej dalej......................, która odbędzie się w dniach..........w.......................................

§ 2

Sponsorowany zobowiązuje się do nastepujących działań promocyjnych na rzecz Sponsora:
1. Umieszczenie logo Sponsora według przekazanego wzoru o wymiarach.........w reklamie imprezy ...........zamieszczonej w .............................................
.........................................................................................
........................................................................................
2. Sponsorowany zobowiazany jest przedstawić Sponsorowi do akceptacji projekty wszystkich materiałów promocyjnych związanych z przedmiotem umowy.

§ 3

Sponsor zobowiązuje się do nastepujacych działań:
1. Dostarczenie do siedziby firmy Sponsorowanego do dnia........................ wszelkich niezbednych materiałów promocyjno-informacyjnych związanych z przedsięwzięciem (zawierających logo Sponsora).
2. .............................................................................................

§ 4

1. W ramach niniejszej umowy Sponsorowany obciaży Sponsora kwota ......................... (słownie:..............................................) za świadczoną na jego rzecz działalność promocyjna
2. Ustaloną kwotę Sponsor przekaże na konto bankowe Sponsorowanego
................................................................................. w terminie ......... dni od daty podpisania umowy.

§ 5

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania do dnia ..............

§ 6

Wszystkie zmiany i uzupełnienia wynikajace z realizacji niniejszej umowy wymagaja pisemnej zgody obu stron pod rygorem nieważnosci.

§ 7

Obie strony deklarują cheć porozumienia we wszystkich kwestiach spornych. W razie niemożnosci dojscia do porozumienia na drodze negocjacji, wszystkie spory z tytułu niniejszej umowy rozstrzygac będzie Sąd przedmiotowo własciwy dla pozwanego.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze Stron.

....................................                                             ....................................
Sponsorowany                                                             SponsorPonadto umowa może zawierać nastepujące informacje:
- wskazanie na konsekwencje niewywiązania się z terminowego przekazania na konto okreslonej umowa kwoty;
- czynniki, jakie mogą wpłynąć na odstąpienie od umowy i związane z tym konsekwencje;
- zapis o nadzorowaniu przez przedstawiciela Sponsora wszelkich czynności realizowanych podczas całego przedsięwzięcia;
- o nieprowadzeniu przez Sponsorowanego promocji i reklamy podmiotów konkurencyjnych wobec Sponsora.

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości