Umowa barterowa - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Umowa barterowa

Umowa barterowa

Umowa barterowa

Zawarta w .................................................. dnia ................r. pomiędzy:

...............................................................................................................................,

z siedzibą w................................................. zarejestrowanym/zarejestrowaną

w.......................................................................

Nr rej. .....................................................................................

NIP.................................................REGON ................................................................................

reprezentowanym/reprezentowaną przez:.....................................................................................

zwanym/zwaną dalej.....................................................................................................................

a ................................................................,

z siedziba w .................................................., zarejestrowanym/zarejestrowaną

w.....................................................................

Nr rej.

.................................................................................................................................

NIP.................................................REGON..............................................................

reprezentowanym/reprezentowaną przez: ...................................................................................

zwanym/zwaną dalej ....................................................................................................................

§ 1

W ramach niniejszej umowy .............................. zobowiazuje się do:

1..............................................................................................

2..............................................................................................

3..............................................................................................

§ 2

.................... zobowiazuje się do:

1.........................................................................................

2.........................................................................................

3........................................................................................

§ 3

Obydwie strony oswiadczają, że posiadają wszelkie prawa do oferowanych towarów i usług oraz nie są one obciążone zobowiązaniami wobec osób trzecich.

§ 4

Wartości niniejszej umowy Strony określiły na........................................+ ......% VAT (słownie:

.............................................................................................................+........% VAT).

Rozliczenia zostaną dokonane wymianą barterowych równoważnych faktur VAT za wzajemne towary i usługi wynikające z niniejszej umowy i określone w § 1 i 2 na kwote ...........................+.......%VAT, w terminie do ....................r.

§ 5

Porozumienie wygasa po wywiazaniu sie Stron ze wszystkich zobowiazań z niego wynikających.

§ 6

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej przez obie Strony. Umowa obowiązuje od dnia podpisania.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego. W

przypadku ewentualnych sporów Strony dążyc będą do rozstrzygnięć polubownych, a w razie braku

porozumienia podlegają rozstrzygnieciu właściwych sądów powszechnych.

§ 8

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

..........................                                                 .....................................

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości