Umowa patronacka - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Umowa patronacka

Umowa patronacka

Umowa patronacka

Zawarta w .................................................. dnia ................r. pomiędzy:

............................................,

z siedzibą w................................................. zarejestrowanym/zarejestrowaną

w..............................................................................................

Nr rej. .................................................................................................................................

NIP.................................................REGON .......................................................

reprezentowanym/reprezentowaną przez:.....................................................................................

zwanym/zwaną dalej Organizatorem

a ................................................................,

z siedzibą w .................................................., zarejestrowanym/zarejestrowaną

w..............................................................................................

Nr rej.

...................................................................................................................................

NIP.................................................REGON.............................................................

reprezentowanym/reprezentowaną przez: ...................................................................................

zwanym/zwaną dalej Patronem

Strony postanawiają co następuje:

§ 1

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy w ramach patronatu medialnego ..............................

nad ........................................................................ zwanym dalej............................w okresie

od.....................do........................

§ 2

Organizator zobowiązuje się do:

1. Nadania ................................. statutu Patrona medialnego.

2. Zapewnienia akredytacji dziennikarskiej dla dziennikarzy ........................ na

zakonczenie/podsumowanie.....................................................................................

3. Umieszczenia logo i nazwy ............................ we wszystkich publikacjach własnych zwiazanych z

..........................., w których wymieniani beda patroni i sponsorzy

(...........................................................................).

§ 3

Patron zobowiązuje sie do:

1. Zamieszczenia w............................................. reklamy o powierzchni .................................Wzór reklamy

zostanie dostarczony przez Organizatora.

2. Zamieszczenia informacji o ............................... w okresie od ........................ do.........................., wraz z logo

organizatora konkursu.

3. Zamieszczenia informacji o wynikach ................................w....................

§ 4

Współpraca Stron ma charakter bezgotówkowy i bezfakturowy.

§ 5

Porozumienie wygasa po wywiązaniu się Stron ze wszystkich zobowiazań z niego wynikających.

§ 6

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy

pisemnej pod rygorem nieważnosci.

§7

W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy k.c.

§ 8

Porozumienie sporzadzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

..................................                                         ..........................................

Patron                                                                 Organizator

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości