Darowizna pieniędzy - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Darowizna pieniędzy

Darowizna pieniędzy  

Zawarta w ................., w dniu ........,

pomiędzy: Darczyńcą ............................. , zamieszkałym ................................., legitymującym się dowodem osobistym nr ........

a

Obdarowanym .................................... zamieszkałym ......................................, legitymującym się dowodem osobistym nr ........

§ 1

Darczyńca oświadcza, iż przekazał Obdarowanemu kwotę w wysokości ...... zł (słownie: .......................... zł) z przeznaczeniem na .................................................... . Kwota ta wchodzi do majątku odrębnego Obdarowanego.

§ 2

Obdarowany wymienioną w §1 kwotę przyjmuje i oświadcza, iż spożytkuje pieniądze zgodnie z przeznaczeniem. Pokwitowanie przekazania nastąpi przez podpisanie umowy.

§ 3

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy kodeksu cywilnego.

§ 4

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

§ 5

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.............................                                     ..................................

Darczyńca                                                ObdarowanyKancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości