Umowa o roboty budowlane - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta dnia................................. w ..................................................... pomiędzy:
.................................................................... z siedzibą w .............................................................
reprezentowanym przez: .............................................................................................................,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
...................................................................................................................................
z siedzibą w ..................................................................................................................................
reprezentowanym przez: ............................................................................................................., zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1.
Wykonawca zobowiązuje się do wybudowania Zamawiającemu obiektu ..................................
.................................................................................................................., wykonanego zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§ 2.
Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz zakres poszczególnych zadań inwestycyjnych określa uzgodniony przez strony harmonogram realizacji inwestycji, stanowiący integralną część niniejszej umowy
§ 3.
Zamawiający obowiązany jest:
Przekazać Wykonawcy dokumentację projektową oraz plan znajdujących się na terenie budowy urządzeń podziemnych w terminie do dnia ....................................................................
Udostępnić Wykonawcy plac budowy oraz pobór wody i energii elektrycznej w terminie do dnia ..................................... . Przekazanie placu budowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania.
Zapewnić nadzór inwestorski.
§ 4.
1. Roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez....................................... Wykaz materiałów stanowi załącznik  do niniejszej umowy.
2. ..................................... zapewni maszyny i urządzenia, niezbędne do realizacji i wyposażenia inwestycji. Terminy i zakres dostaw określa uzgodniony przez strony harmonogram dostaw,
3. Materiały i urządzenia, które dostarcza Zamawiający, przekazane zostaną Wykonawcy na podstawie protokołu przekazania.
4. Materiały dostarczone przez Wykonawcę rozliczane będą na podstawie faktur, płatnych w terminie .......................... dni od daty przedstawienia ich Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
§ 5.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy obliczane jest na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.
2. Wykonawca może żądać podwyższenia umówionego wynagrodzenia, jeżeli w toku realizacji inwestycji zajdzie konieczność przeprowadzenia prac dodatkowych, nie objętych zestawieniem, o którym mowa w pkt. 1.
Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli prace dodatkowe wykona bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
Zgody Zamawiającego nie wymagają prace dodatkowe o wartości nie przekraczającej ............................................................... zł.
3. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie faktur częściowych, po dokonaniu odbioru poszczególnych zadań inwestycyjnych. Ostateczne rozliczenie między stronami nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę w terminie ................. dni od daty odbioru końcowego.
4. Termin płatności wynosi ....................... dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
§ 6.
1.Przedstawicielem Zamawiającego będzie kierownik budowy w osobie ..................................
2.Przedstawicielem Wykonawcy będzie kierownik robót w osobie ............................................
§ 7
1. O terminie odbioru częściowego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie,  co najmniej  z .................dniowym wyprzedzeniem. Termin ten w przypadku odbioru końcowego wynosi ........................ dni.
2. Do dokonania odbioru każda ze stron wyznaczy po ...................... przedstawicieli.
3. Dokumentami stwierdzającymi dokonanie odbioru są protokoły zdawczo-odbiorcze, podpisane przez strony uczestniczące w odbiorze. Protokoły te stanowią podstawę do wystawienia faktur częściowych i faktury końcowej, o których mowa w §5 pkt. 3 niniejszej umowy.
§ 8.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za szkody wynikłe na terenie budowy w okresie od chwili przejęcia terenu od Zamawiającego do chwili odbioru końcowego obiektu. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców.
§ 9.
Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli:
Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac poza terminy określone w harmonogramie realizacji inwestycji tak dalece, iż nie jest prawdopodobne, aby zakończono inwestycję w umówionym terminie.
Wykonawca realizuje inwestycję w sposób sprzeczny z treścią niniejszej umowy.
W toku odbioru stwierdzono wady istotne, nie nadające się do usunięcia.
§ 10.
Wadą istotną jest wada uniemożliwiająca wykorzystanie obiektu określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
§ 11.
1. W razie stwierdzenia istnienia wady zmniejszającej wartość lub użyteczność obiektu, Zamawiający obowiązany jest zawiadomić pisemnie Wykonawcę w terminie ........... dni od daty wykrycia wady.
2. Istnienie wady stwierdza się protokołem, po przeprowadzeniu oględzin, w których mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez strony.
3. W razie stwierdzenia wady, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokołem.
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, a wada nie jest istotna, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w §5 niniejszej umowy.
§ 12.
 Strony zastrzegają następujące kary umowne:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:
zwłoki w wykonaniu robót poza terminy określone w harmonogramie realizacji inwestycji w wysokości .............. zł za każdy dzień zwłoki
zwłoki w usunięciu wad poza termin wyznaczony zgodnie z treścią §10 niniejszej umowy w wysokości .................  zł za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie:
- zwłoki w dostarczeniu dokumentacji, o której mowa w § 3 pkt. 1 niniejszej umowy, poza termin tam określony, w wysokości ...............  zł za każdy dzień zwłoki,
- zwłoki w przekazaniu placu budowy poza termin określony w § 3 pkt. 2 niniejszej umowy w wysokości ...............  zł za każdy dzień zwłoki,
- zwłoki w dostarczeniu materiałów i urządzeń poza terminy określone w harmonogramie dostaw w wysokości .............. zł za każdy dzień zwłoki,
- odstąpienia przez Zamawiającego od umowy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada, w wysokości ............... zł
§ 13.
 Obok kary umownej każda ze stron może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Odpowiedzialność odszkodowawcza ograniczona jest do rzeczywistej straty, jaką poniesie strona.
§ 14.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 15.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają :Kodeks Cywilny ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.)
§ 16.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron................................................                                                .....................................
         Zamawiający                                                                          Wykonawca

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości