Cesja - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Cesja

Przelew wierzytelności

 

............................., dnia..................

 

 

CESJA

(przelew wierzytelności)

 

Niniejszym przelewam wszelkie prawa do wierzytelności w kwocie: ....................... (słownie:...................................................................................... złotych ..../100) wynikającej z ......... ......................................................................................................... wraz z prawem do ustawowych odsetek w stosunku do dłużnika :

...................................................

...................................................

...................................................

 

na rzecz:

 

....................................................

....................................................

....................................................

 

w imieniu cedenta:

 

....................................................

....................................................

....................................................

 

Niniejszym przyjmujemy przelew praw do wyżej wymienionej wymienionej wierzytelności w stosunku do dłużnika:

 

.....................................................

.....................................................

.....................................................

 

w imieniu cesjonariusza:

 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

Podpis                                                                     Podpis

 

 

 

 

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości