Wniosek egzekucyjny - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Wniosek egzekucyjny

Wniosek egzekucyjny

..................... ,dnia................

 

 

 

 

 

 

Komornik Sądowy Rewiru ........................
przy Sądzie Rejonowym dla

 

WNIOSEK EGZEKUCYJNY

Wierzyciel

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................Dłużnik

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................PESEL............................................................ NIP......................................................................

Przedkładam  wyrok....................................................................................................

w ............................................................................. z dnia ..................................

sygnatura akt ................................................................................................................................

i wnoszę o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi w celu wyegzekwowania:

 1. należności głównej ........................................................................................zł

z zasądzonymi odsetkami od .......................... do  ........................dnia zapłaty

 1. kosztów procesu ..................................................................................................................zł

 1. kosztów klauzuli ..................................................................................................................zł

 1. kosztów zastępstwa adw./rad. w postępowaniu egzekucyjnym .........................zł

 1. kosztów egzekucyjnych, które powstaną w toku egzekucji.

Wnoszę o wszczęcie egzekucji z:

 1. ruchomości,

 1. wynagrodzenia za pracę/emerytury/renty ............................................

 1. rachunku bankowego nr .....................................................................

w banku .................................................................................................

 1. wierzytelności i praw w .......................................................................

 1. nieruchomości położonej w ..................................................................

dla której Sąd Rejonowy w .....................................................................

prowadzi księgę wieczystą nr .....................................................................

 1. własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu położonego w ...............

znajdującego się w zasobach ......................................................................

............................................

(podpis wierzyciela)

 

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości