Umowa zamiany - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Umowa zamiany

Umowa zamiany

UMOWA ZAMIANY

 

zawarta dnia w pomiędzy:

 

Panem/ią

,

zam. w

legitymującym/cą się dowodem osobistym (seria i numer dowodu osobistego)

(lub)

z siedzibą w , ul. , zarejestrowaną w pod numerem , z zarządem w składzie: , z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości , NIP ,

reprezentowaną przez:

1. ,

2. ,

 

a

 

Panem/ią

,

zam. w

legitymującym/cą się dowodem osobistym [seria i numer dowodu osobistego]

(lub)

z siedzibą w , ul. , zarejestrowaną w pod numerem , z zarządem w składzie: , z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości , NIP ,

reprezentowaną przez:

1. ,

2. ,

zwanymi dalej: "Stronami".

 

§ 1

oświadcza, że rzecz nr 1: stanowi jego własność i nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich. Wartość rzeczy nr 1 na dzień zawarcia niniejszej umowy wynosi (słownie: ) złotych.

 

§ 2

oświadcza, że rzecz nr 2: stanowi jego własność i nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich. Wartość rzeczy nr 2 na dzień zawarcia niniejszej umowy wynosi (słownie: ) złotych.

 

§ 3

Strony zgodnie oświadczają, iż na mocy niniejszej umowy dokonują zamiany wymienionych w § 1 oraz w § 2 rzeczy w ten sposób, że:

przenosi prawo własności rzeczy nr 1, tj. na , natomiast

przenosi prawo własności rzeczy nr 2, tj. na .

§ 4

Zamiana rzeczy następuje w dniu podpisania niniejszej umowy i nie wymaga dokonywania przez Strony jakichkolwiek dopłat.

§ 5

 

Waz z podpisaniem niniejszej umowy Strony kwitują odbiór rzeczy, będących przedmiotem zamiany.

 

§ 6

Wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy Strony postanawiają ponieść po połowie.

 

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd .

§ 8

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 9

Umowa została sporządzona w jednobrzmiących egzemplarzach, po dla każdej ze stron.

 

 

______________________                                 ______________________

 

 

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości