Odwołanie pełnomocnictwa do prowadzenia przedsiębiorstwa - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Odwołanie pełnomocnictwa do prowadzenia przedsiębiorstwa

Odwołanie pełnomocnictwa do prowadzenia przedsiębiorstwa
                                                                                     ...................(tutaj wpisujemy miejscowość i datę)
 
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
(określenie podmiotu udzielającego pełnomocnictwa,
siedziby, nr Rej., sposobu reprezentacji)

Odwołanie pełnomocnictwa do prowadzenia przedsiębiorstwa

Działając jako ...................(tutaj wpisujemy nazwę). z siedzibą
...................(tutaj wpisujemy adres), wpisanej do rejestru handlowego Sądu Rejonowego ...................(tutaj wpisujemy nazwę sądu rejonowego) pod nr Rej. ................................ odwołuję udzielone Panu(i) ............................................................
pełnomocnictwo do prowadzenia ..................................................................................
.................................................................................. 
oraz do zaciągania w imieniu prowadzonego przedsiębiorstwa zobowiązań nie przekraczających kwoty ..................................................................................
..................................................................................
z mocą natychmiastową.
Proszę o zwrot dokumentu pełnomocnictwa.
 
                                                                                                       ............................................
                                                                                                         (podpis Prezesa Zarządu)

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości