Artykuł 56 i 57 Kodeksu wykroczeń - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Artykuł 56 i 57 Kodeksu wykroczeń

Zbiórki publiczne

Kodeks wykroczeń w Rozdziale VIII „Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu" opisuje dwa wykroczenia z art. 56 i art. 57 mające związek ze zbiórkami publicznymi. Artykuł 56 KW odnosi się do wykroczenia polegającego na przeprowadzeniu zbiórki publicznej bez zezwolenia. Odpowiedzialności z art. 56 KW podlega każdy, kto bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom organizuje lub przeprowadza publiczną zbiórkę ofiar. Polski ustawodawca nie przewidywał odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych aż do schyłku 2003r, kiedy to weszła w życie ustawa z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Przewiduje ona za określone kategorie czynów (przestępstw oraz przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych) odpowiedzialność tzw. podmiotów zbiorowych, do których zalicza osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które posiadają zdolność prawną. Do katalogu tego zaliczyć można zatem stowarzyszenia i fundacje, które są osobami prawnymi. Ustawa ta określa katalog czynów zabronionych, których popełnienie wiązać się może z groźbą odpowiedzialności podmiotu zbiorowego, katalog ten jednak nie odwołuje się w żadnym miejscu do Kodeksu wykroczeń i do opisanych w nim czynów związanych ze zbiórkami publicznymi. Odpowiedzialność za wykroczenia z art. 56 lub art. 57 KW ponieść mogą zatem tylko osoby fizyczne, (nie)będące członkami organizacji społecznych lub działające bez związku ze swym członkostwem w takich organizacjach, przeprowadzające zbiórkę publiczną bez zezwolenia lub z naruszeniem warunków takiej zbiórki określonych w pozwoleniu.
 
 

Krzysztof Nowak

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości