Stowarzyszenie i fundacja, jako przedsiębiorcy - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Stowarzyszenie i fundacja, jako przedsiębiorcy

Stowarzyszenie i fundacja - jako przedsiębiorcy

Prowadzenie działalności gospodarczej przez organizacje społeczne (ekologiczne) interesuje nas wyłącznie jako środek osiągania głównego celu tych organizacji, czyli ochrony środowiska naturalnego. Stowarzyszenia fundacje, dwie podstawowe formy organizacyjne sektora pozarządowego mogą prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawach. Stowarzyszeniom rejestrowanym możliwość tę gwarantuje art. 34 Prawa o stowarzyszeniach, mogą one prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Możliwości prowadzenia takiej działalności nie mają natomiast tzw. stowarzyszenia zwykłe (art. 42 ust.1 pkt 4 Prawa o stowarzyszeniach), dla których głównym źródłem finansowania działalności statutowej pozostają składki ich członków. Przeznaczenie dochodu (zysku) pochodzącego z takiej działalności gwarantować ma realizację celów statutowych danej organizacji i nie może być on przeznaczony do podziału między członków organizacji (art. 34 zd. 2 Prawa o stowarzyszeniach). Zasada ta nawiązuje i rozwija definicję stowarzyszenia, jako „zrzeszenia o celach niezarobkowych", wyrażonej w art. 2 ust.1 Prawa o stowarzyszeniach. Podobnie fundacje, mogą prowadzić działalność gospodarczą w warunkach służących realizacji swych celów (art. 5 ust. 5 ustawy o fundacjach). Status przedsiębiorcy jest dla tych organizacji jedynie statusem pomocniczym, a nie centralnym, w którym ogniskowałaby się ich główna działalność, a zatem zyski z działalności gospodarczej nie stanowią dla nich racji (celu) istnienia.

Krzysztof Nowak

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości