Organizacje pozarządowe jako przedsiębiorcy. Działalność odpłatna i nieodpłatna - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Organizacje pozarządowe jako przedsiębiorcy. Działalność odpłatna i nieodpłatna

Organizacje pozarządowe jako przedsiębiorcy. Działalność odpłatna i nieodpłatna

Swoiste reguły dot. działalności gospodarczej wprowadza ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ustawa ta, należy to zaznaczyć, odnosi się do wszelkich organizacji pozarządowych a nie tylko tych, które uzyskały status organizacji pożytku publicznego. Ustawa ta formułuje poniekąd obowiązek wyodrębnienia w działalności statutowej organizacji pozarządowej dwóch sfer: działalności odpłatnej i nieodpłatnej (art. 6 ustawy o działalności pożytku). Ustawa stanowi, iż statutowa działalność organizacji pozarządowej, w części obejmującej działalność pożytku publicznego, nie jest, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1 tej ustawy, działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Działalnością nieodpłatną, zgodnie z art. 7 ustawy, jest świadczenie na podstawie stosunku prawnego usług, za które organizacja pozarządowa nie pobiera wynagrodzenia. Natomiast działalnością odpłatną pożytku publicznego jest działalność w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych, w ramach realizacji przez organizację pozarządową celów statutowych, za którą pobiera wynagrodzenie. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest również sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzonej działalności pożytku publicznego. Artykuł 9 tej ustawy określa warunki w jakich działalność odpłatna organizacji pozarządowej będzie uznana za działalność gospodarczą: jeżeli wynagrodzenie za realizację zadań należących do sfery zadań publicznych (art. 4 ustawy) jest w odniesieniu do działalności danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności, lub wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej przekracza 1,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Dopiero spełnianie tych warunków w sposób powtarzalny63, tzn. gdy wynagrodzenie za realizację tych zadań pobierane jest stale, nie ma zaś charakteru jednorazowego czy okazjonalnego, wtedy organizacja społeczna winna zgłosić wniosek o wpisanie do rejestru przedsiębiorców. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powtarza w/w regulacje dotyczące stowarzyszeń i fundacji - by dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służył wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych.

Krzysztof Nowak

 

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości