Przedsiębiorca - pojęcie - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Przedsiębiorca - pojęcie

Przedsiębiorca - pojęcie

 

Za przedsiębiorcę uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Stowarzyszenia rejestrowane i fundacje są osobami prawnymi (art. 17 ust.1 Prawa o stowarzyszeniach oraz art. 7 ust.2 ustawy o fundacjach) - w pełni mieszczą się zatem w zakresie wyżej podanej definicji przedsiębiorcy.

„we własnym imieniu". „na własny rachunek"

Przedsiębiorca podejmuje działalność we własnym imieniu i na własny rachunek, co oznacza, że działa on w obrocie gospodarczym jako podmiot niezależny i nie korzysta w wykonywanej działalności z niczyjej podmiotowości, jak np. pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, samodzielnie ponosi zatem ryzyko ekonomiczne i inne swej działalności.

Krzysztof Nowak

 

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości