Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy

 

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej jako podstawowe obowiązki przedsiębiorcy ustala:

Wpis do Rejestru przedsiębiorców

organizacja społeczna pragnąca podjąć działalność gospodarczą winna złożyć wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego, dopiero po uzyskaniu tego wpisu można rozpocząć działalność gospodarczą (art. 14 ust.1), prowadzenie działalności gospodarczej może wymagać uzyskania koncesji lub zezwolenia, dopiero po jego uzyskaniu możliwe jest podjęcie tej działalności (art. 15);

NIP

przedsiębiorca jest także obowiązany umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym (art. 16 ust.1);

Oznaczenie siedziby przedsiębiorcy

przedsiębiorca winien oznaczać siedzibę swego przedsiębiorstwa, a więc miejsca, jakie w sposób zorganizowany i ciągły wykorzystuje dla celów prowadzonej przez siebie działalności, przy czym przez oznaczenie należy rozumieć wymienienie nazwy przedsiębiorstwa oraz zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej; na marginesie należy wspomnieć, że wykonywanie działalności gospodarczej bez uzyskania wymaganego prawem zezwolenia czy koncesji, podobnie jak brak oznaczenia siedziby i miejsca wykonywania działalności stanowi wykroczenie z art. 601 § 1 oraz § 3 Kodeksu wykroczeń i zagrożone jest karą ograniczenia wolności albo grzywną; prowadzenie działalności objętej obowiązkiem uzyskania koncesji lub zezwolenia, bez tego dokumentu, może także stanowić przestępstwo; w myśl art. 18 - przedsiębiorca jest obowiązany spełniać określone przepisami prawa warunki wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności dotyczące ochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, a także ochrony środowiska;

Uprawnienia zawodowe

przedsiębiorca winien posiadać odpowiednie uprawnienia zawodowe dla wykonywania określonego rodzaju działalności gospodarczej, a wykonywanie czynności w ramach prowadzonej działalności powierzać osobom legitymującym się posiadaniem odpowiednich uprawnień zawodowych (art. 19 ustawy);

Rachunek bankowy

przedsiębiorca został także zobowiązany do dokonywania lub przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku bankowego, w każdym przypadku, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających

z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji (art. 22 ust. 1 ustawy).Krzysztof Nowak

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości