PODZIAŁ MAJĄTKU - SUROGACJA - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

PODZIAŁ MAJĄTKU - SUROGACJA

Artykuł 33 pkt 10 krio wprost reguluje przynależność przedmiotów majątkowych nabytych w zamian za składniki majątku osobistego do majątku osobistego każdego z małżonków. W najogólniejszym ujęciu istota surogacji przewidzianej w art. 33 pkt 10 krio polega na zaliczeniu do majątku osobistego przedmiotów majątkowych nabytych w czasie trwania wspólności przez każdego z małżonków w zamian za przedmioty stanowiące jego majątek osobisty. „Należy wskazać na cel unormowania zamieszczonego w d. art. 33 pkt 3, a mianowicie na utrzymanie w majątku osobistym każdego z małżonków nie tylko przedmiotów określonych w punktach poprzedzających, lecz także tego wszystkiego, co małżonek otrzymał za te przedmioty, i to niezależnie od tytułu prawnego uzyskanej w zamian za nie korzyści majątkowej. Tak więc zasadzie surogacji podlegały nie tylko przedmioty majątkowe nabyte przez małżonka ze środków uzyskanych za przedmioty należące do jego majątku osobistego, tj. w drodze surogacji zwanej przez niektórych pośrednią, lecz także przedmioty nabyte w drodze surogacji zwanej niekiedy bezpośrednią, np. w drodze zamiany nieruchomości należącej do majątku osobistego na inną nieruchomość (art. 603 KC). Dla przykładu, jeśli którekolwiek z małżonków dysponuje nieruchomością, stanowiącą majątek osobisty tego małżonka, a następnie sprzedaje ją i w zamian nabywa inną nieruchomość, to wejdzie ona także do majątku osobistego tego małżonka, mimo że została nabyta w trakcie trwania ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej Ogólnie przyjmuje się, że surogacja może być wielokrotna, np. kolejnymi surogatami należącymi do majątku osobistego są: kwota pieniężna uzyskana za rzecz należącą do majątku osobistego, rzecz nabyta za tę kwotę, a w razie jej późniejszej zamiany – inna rzecz nabyta w ten sposób lub odszkodowanie za nią”. [Art. 31 KRO red. Pietrzykowski 2015, wyd. 4/K. Pietrzykowski]. Według zasady surogacji prawo nabyte w zamian za jakieś inne prawo, pochodzące z majątku osobistego, przynależy do tego osobistego majątku. Nie pomnaża więc majątku wspólnego. Surogacja zachodzi wtedy, gdy następuje: 1) bezpośrednia zamiana jednego przedmiotu (prawa) innym, 2) zakupienie przedmiotu za pieniądze uzyskane bezpośrednio ze sprzedaży innego przedmiotu, 3) zakupienie przedmiotu za pieniądze uzyskane np. jako odszkodowanie. Do czasu wejścia w życie ustawy z 17.6.2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw – zasada surogacji miała ograniczony zasięg. Obejmowała bowiem tylko trzy następujące grupy przedmiotów majątkowych: a) nabytych ze środków uzyskanych w zamian za przedmioty nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, b) nabytych przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił, c) przedmioty służące do wykonywania zawodu, jeżeli zostały nabyte ze środków należących do odrębnego majątku małżonka wykonującego ten zawód. [Art. 33 Małżeńskie ustr.majątk. KRO red. Ignaczewski 2008, wyd. 1].

 

r. pr. Agata Gałuszka

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości