Obowiązek prawidłowego zatrudniania pracowników - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Obowiązek prawidłowego zatrudniania pracowników

Na treść tego obowiązku składa się zatrudnianie pracowników zgodne z ich kwalifikacjami i stanem zdrowia oraz wyłącznie przy pracach dozwolonych dla określonej grupy osób (np.: kobiet, młodocianych, itp.). Dla prawidłowego wypełnienia tego obowiązku istotne jest także zaznajamianie podejmujących pracę pracowników z zakresem ich obowiązków i przysługującymi im uprawnieniami.
            Realizacja tego obowiązku wymaga zatem, by pracodawca zatrudniając nowego pracownika każdorazowo sprawdził jego kwalifikacje i na ich podstawie uwzględnił w zawieranej umowie o pracę, odpowiedni rodzaj pracy, którą ma wykonywać pracownik, tak by przekładał się on  na praktyczne umiejętnością oraz zdobyte uprzednio doświadczenia zawodowe zatrudnianego.
            Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się ze zdjęciem z pracownika odpowiedzialności za ewentualne błędy popełnione podczas wykonywania pracy, jako że nie można przypisywać winy pracownikowi zatrudnionemu niezgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
            Dalszym etapem realizacji omawianego obowiązku jest stwierdzenie braku przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku. Aby go dopełnić pracodawca kieruje pracownika na wstępne badania do specjalisty z zakresu medycyny pracy. Po otrzymaniu zaś pozytywnej opinii lekarskiej pracodawca powinien poinformować pracownika o ryzyku zawodowym, jakie wiąże się z przekazaną do wykonywania pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami powstającymi w procesie pracy.
            Ostateczne wypełnienie nałożonego przez ustawodawcą obowiązku polega zaś na szczegółowym zaznajomieniu pracownika z zakresem powierzonych mu obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz jego podstawowymi uprawnieniami. Chodzi tu zatem o jak najbardziej konkretne sprecyzowanie oczekiwań wobec pracownika, jakie w związku z danym stanowiskiem, funkcją, czy wykonywanym zawodem, będą na nim spoczywały, a wreszcie poinstruowanie podwładnego o sposobach wykonywania pracy, stosowanych metodach i technikach oraz, co bardzo istotne, obowiązku przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
            W procesie pracy równie istotną rolę odgrywają też uprawnienia pracownika. W związku z tym, wdrażając zatrudnioną osobę do pracy pracodawca powinien też zaznajomić ją z przysługującymi jej uprawnieniami, a zwłaszcza ze szczególnymi uprawnieniami związanymi z wykonywaną funkcją, i sposobem, w jaki może z nich korzystać[1].


[1]Z. Salwa, op. cit., s. 148 – 149.

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości