Obowiązek organizowania i kierowania procesem pracy - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Obowiązek organizowania i kierowania procesem pracy

Zgodnie z kodeksową definicją, praca, wykonywana w ramach stosunku pracy, świadczona jest na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem. Takie ujęcie problemu, niejako automatycznie pociąga za sobą obowiązek należytego zorganizowania całokształtu procesu produkcyjnego, oraz zapewnienia porządku i dbałości o prawidłowe stosunki międzyludzkie. Pracodawca jest więc zobowiązany w szczególności do organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników pełni ich uzdolnień i kwalifikacji, w celu osiągnięcia wysokiej wydajności i należytej jakości pracy. Jak więc widać, ta część zobowiązania jest kontynuacją obowiązku omawianego wcześniej, a związanego zatrudnieniem. Każdorazowo chodzi bowiem o zapewnienie bezpiecznego cyklu pracy, którego efektem będzie usługa lub produkt w pełni wartościowy.
            Od strony praktycznej realizacja tego obowiązku polega na dostarczeniu pracownikom w odpowiednim czasie narzędzi i materiałów niezbędnych do pracy, zaopatrzenia ich w odzież roboczą i ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej, tak by w sposób bezpieczny mogli oni wykonywać powierzone im zadania[1]. Szczegółowe regulacje co do rodzaju wyposażenia pracownika określają ustawy, rozporządzenia oraz inne akty rangi podustawowej, szerzej jednak scharakteryzowane zostaną one w dalszej części pracy. W tym miejscu warto jednak zaznaczyć, iż niedostarczenie na czas narzędzi i materiałów powodujące przestój w pracy, obciąża pracodawcę, który obowiązany jest wówczas wypłacić pracownikowi przysługujące mu wynagrodzenie za czas przestoju[2].
            Ponadto, aby w pełni zagwarantować prawidłowy tok pracy, pracodawca zobowiązany jest ustalić obowiązujący w nim porządek oraz czuwać, by był on przez pracowników przestrzegany. W tym celu pracodawca powinien opracować i udostępnić regulamin pracy, a także w razie potrzeby, wydać zarządzenia wewnętrzne regulujące porządek pracy w zakładzie, a następnie zapoznać z nimi pracowników oraz konsekwentnie wymagać ich przestrzegania[3].           
            Do wykonania wskazanych wyżej obowiązków spoczywających na pracodawcy, właściwy jest kierownik zakładu pracy lub organ zarządzający zakładem, są to bowiem podmioty reprezentujące pracodawcę wobec pracowników i działające w jego imieniu[4]. Wskazane wyżej podmioty sprawują jednak kontrolę ogólną, natomiast konkretna realizacja wymienionych obowiązków obciąża kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy (kierowników działów, mistrzów, brygadzistów, itp.), którzy są zobowiązani, w granicach powierzonych im kompetencji, zapewnić ich przestrzeganie[5].


[1]Ibidem, s. 149.

[2]patrz: art. 81 § 2 kodeksu pracy

[3]Z. Salwa, op. cit., s. 150.

[4]patrz: art. 31 kodeksu pracy

[5]Z. Salwa, op. cit., s. 148.

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości