Wniosek o pokrycie kosztów zakwaterowania w czasie stażu - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Wniosek o pokrycie kosztów zakwaterowania w czasie stażu

Wniosek o pokrycie kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w związku ze skierowaniem przez ten Urząd bezrobotnego (stażysty) do miejsca pracy (stażu) oddalonego od miejsca zamieszkania

Dnia .....................................
 (imię i nazwisko)
....................
 (adres zamieszkania)
                                         

 Powiatowy Urząd Pracy
 w ..................Wniosek o pokrycie kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w związku ze skierowaniem przez ten Urząd bezrobotnego (stażysty) do miejsca pracy (stażu) oddalonego od miejsca zamieszkania   Na podstawie art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 1, z późniejszymi zmianami)
zwracam się z prośbą o dokonywanie przez okres ..... miesięcy zwrotu z Funduszu Pracy ponoszonych przeze mnie kosztów zakwaterowania.
   Nadmieniam, że na podstawie skierowania tutejszego urzędu pracy z dnia .................................................. podjąłem (podjęłam) z dniem .............. zatrudnienie-staż*) w ............................................... w miejscowości
  .............................                (nazwa pracodawcy)
                                    

   Jednocześnie oświadczam, że:
   - zamieszkuję w hotelu*) w .................................
                            (nazwa hotelu i jego adres)
   - zamieszkuję w wynajętym mieszkaniu*) .....................
     ..........................................................
       (adres i nazwisko właściciela lub nazwa instytucji)
   - koszt zakwaterowania ponoszony przeze mnie wynosi
     miesięcznie ................. zł
   - zgodnie z zawartą umową uzyskiwane przeze mnie
     wynagrodzenie za pracę wynosić będzie około
     ................zł miesięcznie..................................
(podpis)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie zwrotu kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom, które podjęły zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U.96.45.202)
 

 

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości