Rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów zakwaterowania - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów zakwaterowania

Rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów zakwaterowania

                                     Dnia .......................................
(imię i nazwisko)
......................
(adres zamieszkania)
                                         

 Powiatowy Urząd Pracy
  w ..................
Rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów zakwaterowania w miesiącu .............

W miesiącu .......... 200 ... r. z tytułu podjęcia zatrudnienia - stażu*) poza miejscem stałego zamieszkania poniosłem(am) koszty zakwaterowania w kwocie ............... zł (według załączonych dokumentów: rachunku, pokwitowania wpłaty*)
Jednocześnie oświadczam, że:
- za rozliczony miesiąc uzyskałem(am) wynagrodzenie w wysokości ................... zł,
- nadal pozostaję w zatrudnieniu (odbywam staż),
- nie wypowiedziałem(am) umowy o pracę.
Należną mi kwotę zwrotu kosztów:*)
- proszę przekazać pocztą na adres ............................
- proszę przekazać na moje konto nr ............ w ............
- odbiorę osobiście w kasie powiatowego urzędu pracy.

                                  
                                             


.....................
(podpis)Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie zwrotu kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom, które podjęły zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U.96.45.202)
 

 

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości