Rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów dojazdu do pracy - miejsca stażu - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów dojazdu do pracy - miejsca stażu

Rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów dojazdu do pracy - miejsca stażu

                                       Dnia .................
......................
(imię i nazwisko)
......................
(adres zamieszkania)
                                          


Powiatowy Urząd Pracy
w ..................

 

Rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów dojazdu do pracy - miejsca stażu*) w miesiącu ...
   W miesiącu .................. 200 .... r. z tytułu dojazdu
do pracy-miejsca stażu*) i powrotu poniosłem(am) koszty
w wysokości ................. zł.
   Kwota powyższa wynika z przejazdu w rozliczanym miesiącu
z miejsca zamieszkania .............................
                                    (miejscowość)
do miejsca zatrudnienia-stażu*) i powrotu ....................
(miejscowość)
najtańszymi środkami komunikacji publicznej, tj. PKP, PKS,
MZK, MPK.*)
Koszt dojazdu wynosił .............. zł.
Jednocześnie oświadczam, że:*)
- za rozliczony miesiąc uzyskałem(am) wynagrodzenie w wysokości  .................... zł,
- nadal pozostaję w zatrudnieniu (odbywam staż),
- nie wypowiedziałem(am) umowy o pracę.
Należną mi kwotę zwrotu kosztów:*)
- proszę przekazać pocztą na adres ............................
- proszę przekazać na moje konto nr .............. w ..........
- odbiorę osobiście w kasie powiatowego urzędu pracy......................
                                                (podpis)

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości