Wypowiedzenie warunków umowy o pracę - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Wypowiedzenie warunków umowy o pracę

Wypowiedzenie warunków umowy o pracę

........................       
 (miejscowość i data)


.......................
(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)
.......................
(numer REGON-EKD)

                                      Pan (Pani)
                                      
                                      .........................................
                                        (imię i nazwisko)
                                      .........................................
                                (adres zamieszkania)

 

Wypowiedzenie warunków umowy o pracę


   Wypowiadam Panu(Pani) umowę o pracę zawartą w dniu ................... w części dotyczącej ............................................................................................................
(wskazać postanowienia umowy o pracę podlegające wypowiedzeniu)

z zachowaniem ................................................................okresu wypowiedzenia,
                       (wskazać długość okresu wypowiedzenia)
 który upłynie w dniu ....................
   Przyczyną wypowiedzenia dotychczasowych warunków umowy
o pracę jest .........................................................................................................
   Po upływie okresu wypowiedzenia, tj. od dnia ....................................
proponuję następujące, nowe warunki umowy o pracę:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
   Pozostałe warunki umowy o pracę nie ulegają zmianie.
   Jeżeli Pan (Pani) przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, tj. do dnia .................. nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków umowy o pracę, będzie to równoznaczne z wyrażeniem zgody na proponowaną zmianę warunków umowy.
   W razie odmowy przyjęcia przez Pana (Panią) zaproponowanych warunków umowy o pracę, umowa rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia, tj. z dniem .................
   Jednocześnie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia
doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu (Pani) prawo
wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w
....................................................
                           (siedziba sądu)
   Przed upływem tego terminu może Pan (Pani) złożyć wniosek
o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją
Pojednawczą** ................................................
                          (siedziba komisji)
                        

    .................................
                                (podpis pracodawcy lub umocowanego przedstawiciela)
.............................
(potwierdzenie odbioru przez
 pracownika - data i podpis)


______________________________
*  Dotyczy umowy o pracę zawartej na czas nie określony
** Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja   pojednawcza

Źródło:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. (Dz.U.96.62.286)

 

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości