REGRES ALIMENTACYJNY - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

REGRES ALIMENTACYJNY

REGRES ALIMENTACYJNY

Art. 140. § 1. Osoba, która dostarcza drugiemu środków utrzymania lub wychowania nie będąc do tego zobowiązana albo będąc zobowiązana z tego powodu, że uzyskanie na czas świadczeń alimentacyjnych od osoby zobowiązanej w bliższej lub tej samej kolejności byłoby dla uprawnionego niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, może żądać zwrotu od osoby, która powinna była te świadczenia spełnić.

§ 2.Roszczenie przewidziane w paragrafie poprzedzającym przedawnia się z upływem lat trzech.

Z treści, jak i wykładni art. 140 § 1 krio wynika jednoznacznie, iż regres dotyczy świadczeń już spełnionych, a jego celem jest zapewnienie zwrotu dostarczonych świadczeń alimentacyjnych osobie, która w ich dostarczeniu wyręczyła zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych
w bliższej lub tej samej kolejności.

Jednoznaczne w tym zakresie jest także orzecznictwo. Zgodnie z wyrokiem SN z 24 lutego 1978 r. (III CZP 4/78, OSNC 1978, nr 9, poz. 151) "Małżonkowi, który wyłącznie łożył na utrzymanie wspólnego dziecka, przysługuje prawo domagania się od współmałżonka zwrotu odpowiedniej części poniesionych na ten cel kosztów (art. 140 § 1 k.r.o.), niezależnie od tego, z jakich źródeł czerpał środki na zaspokojenie potrzeb dziecka". W orzeczeniu natomiast z 6 marca 1975 r. (III CZP 3/75, NP 1976, nr 12, s. 1746) SN stwierdza nawet, iż: "Ten z rodziców, który świadczył alimenty na rzecz dziecka w zakresie przekraczającym jego obowiązek, nie traci roszczenia z art. 140 § 1 k.r.o. względem drugiego rodzica, tylko dlatego, że mógł we właściwym czasie bez nadmiernych trudności uzyskać dla dziecka od drugiego z rodziców świadczenia alimentacyjne". Ponadto, zgodnie z wyrokiem wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków z 18 kwietnia 2013 r., III RC 94/13 „Osobie uprawnionej do roszczeń zwrotnych przewidzianych w art. 140 § 1, jeśli świadczyła alimenty w kwocie przekraczającej możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentacji, nie przysługuje roszczenie zwrotne w takim zakresie, w jakim rzeczywiście świadczyła, lecz służy jej to roszczenie w takim tylko zakresie, w jakim nie przekracza ono zakresu świadczeń alimentacyjnych na podstawie kryteriów ustalonych w art. 135. Ten ostatni przepis stanowi, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Występujący z roszczeniem regresowym traci prawo do świadczeń, które uiścił ponad potrzeby uprawnionego i możliwości finansowe zobowiązanego.” Jeżeli nie zachodzą jakiekolwiek okoliczności wymienione w art. 132, to ojciec, świadcząc alimenty na rzecz syna ponad swój obowiązek, zachowuje roszczenie regresowe do jego matki co do kwot świadczonych na utrzymanie uprawnionego, które to kwoty przekraczały jego obowiązek alimentacyjny (por. wyrok SN z 14 grudnia 1963 r., III CR 311/63, LexisNexis nr 315181, OSNCP 1964, nr 10, poz. 211, który zachował aktualność pod rządem Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Z omawianej uchwały wynika, że na dochodzenie przez uprawnionego rodzica roszczeń zwrotnych od drugiego rodzica nie mają żadnego wpływu trudności w uzyskaniu na czas świadczeń alimentacyjnych. W konsekwencji w toku postępowania o zasądzenie roszczenia zwrotnego okoliczność, czy istniały rzeczywiste trudności w dochodzeniu na czas roszczenia alimentacyjnego, nie będzie miała znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy i prowadzenie postępowania dowodowego w tym kierunku będzie zbędne (zob. A. Kuźniar, Glosa do uchwały SN z dnia 6 marca 1975 r., III CZP 3/75, NP 1976, nr 12, s. 1749). Pogląd ten został potwierdzony w wyroku SN z 13 stycznia 1982 r. (III CRN 301/81, LexisNexis nr 309013, OSNCP 1982, nr 5-6, poz. 90, z krytyczną glosą T. Smyczyńskiego, OSPiKA 1983, nr 6, s. 290, i aprobującą glosą A. Oleszki, OSPiKA 1983, nr 6, s. 292).

Roszczenie zwrotne przedawnia się z upływem lat trzech (art. 140 § 2 k.r.o. w zw. z art. 118 k.c.). Mają tu zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o przedawnieniu, w tym art. 121 k.c. o zawieszeniu oraz art. 123-125 k.c. o przerwaniu biegu przedawnienia (J. Ciszewski, Geneza, charakter..., s. 23 i n.). Bieg przedawnienia tego roszczenia rozpoczyna się, zgodnie z art. 120 § 1 k.c., w zasadzie od dnia dostarczenia uprawnionemu środków utrzymania lub wychowania przez osobę, której przysługuje roszczenie regresowe (zob. K. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny..., art. 140, pkt III.1).

 

radca prawny Agata Gałuszka

 

 

 

 

 

REGRES ALIMENTACYJNY, regres zwrotny, alimenty, regres, przedawnienie regresu, przedawnienie roszczenia regresowego,

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości