Pozew o alimenty z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Pozew o alimenty z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa

Pozew o alimenty z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa

 
Sąd Rejonowy
w .......................
 Wydział Rodzinny
i Nieletnich
 
Powódka:    
............................
(tutaj wpisujemy imię i nazwisko)
..............................................................
(tutaj wpisujemy adres zamieszkania dziecka na które ubiegamy się o alimenty oraz te same dane osoby uprawnionej, która domaga się tych alimentów w imieniu małoletniego dziecka)
 
                                 Pozwany:   
                                   ..........................
(tutaj wpisujemy imię i nazwisko, adres osoby zobowiązanej do alimentacji)
 
Wartość przedmiotu sporu:
(tutaj wpisujemy iloczyn miesięcznej oczekiwanej kwoty alimentów i 12 miesięcy, np. domagamy się alimentów w wysokości 200 zł, więc 200*12=2400)
 
 
Pozew o alimenty z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa
 
W imieniu małoletniej.................................. wnoszę o:
1. zasądzenie od pozwanej/pozwanego ............................... na rzecz małoletniej powódki .............................. alimentów w kwocie po ..................... miesięcznie, przy czym alimenty te mają być płatne poczynając od dnia.......................... do dnia 15-tego każdego miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat do rąk powódki/powoda ......................... jako jej ustawowej przedstawicielski,
2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych.
Równocześnie wnoszę o:
3. zabezpieczenie powództwa przez zobowiązanie pozwanego ..................................do uiszczania małoletniej powódce ........................... po........................... miesięcznie do ukończenia sporu, przy czym kwota ta ma być płatna do rąk powódki/powoda ............................................. jako ustawowego przedstawiciela,
4. przeprowadzenie rozprawy również w nieobecności przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki,
5. wezwanie na rozprawę świadków:
a) .....................................................................................................................
b) .....................................................................................................................
 
Uzasadnienie  
[ Własnymi słowami należy opisać przebieg wydarzeń od momentu poczęcia dziecka, aż do momentu, w którym zmuszeni jesteśmy ubiegać się o alimenty.
Istotne jest aby przedstawić następujące fakty :
- wskazać osoby rodziców i w miarę możliwości potwierdzić to dokumentami - np. odpis skrócony aktu urodzenia,
- zobrazować kwestie kosztów utrzymania dziecka, ponoszonych wydatków, m.in. : wyżywienia, ubrania, nauki, leczenia, pielęgnacji,  
- określić kto i jak dotychczas ponosił wszelkie koszty związane z utrzymaniem
i wychowaniem dziecka,
- określić potrzeby majątkowe dziecka, tzn. ile co kosztuje, a jest to potrzebne dla dziecka,
- określić możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej, tzn. najczęściej rodzica, należy wskazać jego stan majątkowy oraz możliwości zarobkowe, czym się zajmuje, jakie ma wykształcenie]
 
KAŻDE PISMO PROCESOWE DLA WYWOŁANIA OCZEKIWANYCH SKUTKÓW MUSI BYĆ PODPISANE PRZEZ OSOBĘ DZIAŁAJĄCĄ

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości