Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków

Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków
...........................(tutaj wpisujemy miejscowość i datę)
 
 
...........................(tutaj wpisujemy nazwę sądu)
 
 
                        Wnioskodawca: ............................................
 
(tutaj wpisujemy imię i nazwisko, adres zamieszkania)
 
 
                        Uczestnik: ................................................
 
(tutaj wpisujemy imię i nazwisko, adres zamieszkania)
 
 
Wartość przedmiotu sporu:
(tutaj podajemy łączną wartość majątku, który podlega podziałowi)
 
 
                  Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków
 
    Wnoszę o:
1) Ustalenie, że w skład majątku dorobkowego wnioskodawcy (wnioskodawczyni) ............................... i uczestnika (uczestniczki) postępowania .............................. wchodzą następujące przedmioty:
* .......................................................................................
* .......................................................................................
* .......................................................................................
* .......................................................................................
 
(wymieniamy tu wszystkie przedmioty, które składają się na majątek dorobkowy małżonków, a więc te, których się wspólnie dorobili w czasie trwania małżeństwa oraz wskazujemy ich aktualną wartość)
 
 
2) Ustalenie, że udziały stron w majątku dorobkowym są równe.
 
(jeśli udziały te miałyby być nierówne, należy wskazać okoliczności, z których wynika, że jedno z małżonków w większym stopniu niż drugie przyczyniło się do powstania majątku wspólnego)
 
3) Dokonanie podziału majątku dorobkowego przez przyznanie przedmiotów wymienionych w punkcie 1 wniosku, podpunkt od ..... do .... wnioskodawcy, a pozostałych przedmiotów przyznanie na własność uczestniczce
 
(wskazujemy tutaj nasze żądanie co do sposobu przeprowadzenia podziału majątku wspólnego)
 
4) Zasądzenie od uczestniczki na rzecz wnioskodawcy dopłaty w kwocie .................. tytułem wyrównania wartości jego udziału.
 
(chodzi o to, że jeśli jeden z małżonków otrzyma większą część majątku wspólnego, np. mieszkanie, drugiemu należy się dopłata, która wyrówna jego rzeczywisty udział w majątku wspólnym)
 
5) zasądzenie od uczestniczki na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania według norm przepisanych.
 
 
U z a s a d n i e n i e
(Należy tu opisać:
- kiedy strony zawarły związek małżeński, kiedy został on ewentualnie rozwiązany,  
- czy strony zawierały małżeńskie umowy majątkowe czy też nie,
- w jakim stopniu każda z nich przyczyniła się do powstania majątku wspólnego - czy w trakcie małżeństwa obie strony pracowały, jakie osiągały zarobki, jaka jest ich aktualna sytuacja materialna, czy mają kogoś na utrzymaniu,
- uzasadnić, dlaczego domagamy się takiego, a nie innego podziału majątku wspólnego)
 
 
                                ...........................
                                                                                            Podpis wnioskodawcy
 
Załączniki:
1. odpis skrócony aktu małżeństwa,
2. odpis wyroku rozwodowego,
3. Odpis wniosku i załączników.
 
 
KAŻDE PISMO PROCESOWE DLA WYWOŁANIA OCZEKIWANYCH SKUTKÓW MUSI BYĆ PODPISANE PRZEZ OSOBĘ DZIAŁAJĄCĄ

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości