Pozew o ustalenie ojcostwa - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Pozew o ustalenie ojcostwa

Pozew o ustalenie ojcostwa  
                            (tutaj wpisujemy miejscowość i datę) ...............
 
 
Sąd Rejonowy
w ......................
Wydział Rodzinny
i Nieletnich
 
 
Powodowie:
1. .........................................................................
2. ..........................................................................
(tutaj wpisujemy imię i nazwisko, adres zamieszkania dziecka, któremu ustala  się ojcostwo oraz te same dane osoby uprawnionej (najczęściej matki), która domaga się w imieniu małoletniego dziecka ustalenia)
 
 
Pozwany: ..............................................................
(tutaj wpisujemy imię i nazwisko, adres zamieszkania mężczyzny będącego prawdopodobnie ojcem dziecka)
 
 
Pozew o ustalenie ojcostwa
 
    W imieniu małoletniego powoda ....................................... i własnym wnoszę o:
1. ustalenie, że pozwany ...............................(wpisać imię i nazwisko pozwanego) jest ojcem małoletniego powoda ................................., urodzonego dnia ....................... w ......................, syna/córki powódki ......................................., którego akt urodzenia został sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego w ..........................(wpisać miejsce sporządzenia) i oznaczony numerem ................(wpisać numer aktu) ,
2. nadanie małoletniemu powodowi ....................................... (wpisać imię i nazwisko małoletniego) nazwiska ojca ..............................( wpisać imię i nazwisko pozwanego),  
3. orzeczenie, że pozwanemu ....................................... (wpisać imię i nazwisko pozwanego),  nie będzie przysługiwać władza rodzicielska nad małoletnim powodem ......................................(wpisać imię i nazwisko małoletniego)
4. zasądzenie od pozwanego ....................................... (wpisać imię i nazwisko pozwanego), na rzecz małoletniego powoda .................................. alimentów w kwocie po .......................(wpisać kwotę) miesięcznie, przy czym alimenty te mają być płatne poczynając od dnia .......................... do dnia ................ każdego miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat do rąk matki małoletniego .................................(wpisać imię i nazwisko matki) jako jego ustawowej przedstawicielki,
5. zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów kosztów procesu według norm przypisanych.
Równocześnie wnoszę o:
6. zabezpieczenie powództwa przez zobowiązanie pozwanego ...................................... do uiszczenia małoletniemu powodowi ...................................... po ..................... miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca, do ukończenia sporu, przy czym kwota ta ma być płatna do rąk matki powoda ................................... jako jego ustawowego przedstawiciela,
7. wezwanie na rozprawę świadków:
* ....................................................................................
*.....................................................................................
    Załączniki :
1.odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego powoda,
2.odpis pisma powódki z dnia ......................,
3. pismo pozwanego z dnia ........................,
4. zaświadczenie ......................................... w ..........................  z dnia .................,
5. rachunek z dnia .................... za zakup łóżeczka,
6. rachunek z dnia .................... za zakup odzieży niemowlęcej,
7. rachunek z dnia .................... ,
8. odpis pozwu i kserokopia załączników.
 
 
 
U z a s a d n i e n i e    
 Własnymi słowami należy opisać przebieg wydarzeń od momentu poczęcia dziecka, aż do momentu, w którym zmuszeni jesteśmy sądownie ustalić ojcostwo.
Istotne jest aby przedstawić następujące fakty :
- wskazać osoby rodziców i w miarę możliwości potwierdzić to dowodami - np. zdjęcia, listy, pocztówki;
- stosunkowo dokładnie określić okoliczności (miejsce i czas) poczęcia dziecka;
- zobrazować kwestie kosztów utrzymania dziecka, ponoszonych wydatków, m.in. : wyżywienia, ubrania, nauki, leczenia, pielęgnacji,  
- określić kto i jak dotychczas ponosił wszelkie koszty związane z utrzymaniem
i wychowaniem dziecka,
- określić potrzeby majątkowe dziecka, tzn. ile co kosztuje, a jest to potrzebne dla dziecka,
- określić możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej, tzn. najczęściej rodzica, należy wskazać jego stan majątkowy oraz możliwości zarobkowe, czym się zajmuje, jakie ma wykształcenie]
 
KAŻDE PISMO PROCESOWE DLA WYWOŁANIA OCZEKIWANYCH SKUTKÓW MUSI BYĆ PODPISANE PRZEZ OSOBĘ DZIAŁAJĄCĄ
 
                                                                                                ....................(miejsce na podpis) 

WYJAŚNIENIE
1. Podstawą prawną żądania ustalenia ojcostwa jest domniemanie ustawowe, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka.
Okoliczność, że matka w tym okresie obcowała także z innym mężczyzną, może być podstawą do obalenia domniemania tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne.
2. Nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona dochodząca ustalenia ojcostwa i roszczeń z tym związanych.
3. Powództwo o ustalenie ojcostwa i związane z tym roszczenia wytoczyć można przed sądem rejonowym (sąd rodzinny) właściwym dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej albo miejsca zamieszkania pozwanego.
4. Roszczeń majątkowych związanych z ojcostwem zarówno dziecko, jak i matka dziecka mogą jednocześnie dochodzić tylko w procesie o ustalenie ojcostwa.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że ojciec nie będący mężem matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące. Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może ona żądać, ażeby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat. Roszczenia powyższe przysługują matce także w wypadku, gdy dziecko urodziło się nieżywe.
Jeżeli ojcostwo mężczyzny nie będącego mężem matki zostało uwiarygodnione, matka może żądać, ażeby mężczyzna ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Termin i sposób zapłaty tej sumy określa sąd.
5. Jeżeli domniemany ojciec nie żyje, powództwo o ustalenie ojcostwa wytacza się przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. Powództwo o ustalenie ojcostwa może wnieść także prokurator. Wszczęcia procesu o ustalenie ojcostwa może żądać zarówno dziecko, jak i jego matka. Matka jednak nie może wytoczyć procesu po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.
 

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości