Pozew o zobowiązanie małżonka do zaspokajania potrzeb rodziny - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Pozew o zobowiązanie małżonka do zaspokajania potrzeb rodziny

Pozew o zobowiązanie małżonka do zaspokajania potrzeb rodziny
.................(tutaj wpisujemy miejscowośc i datę)
 
 
Sąd Rejonowy
W ......................
Wydział Rodzinny
I Nieletnich
 
Pozwany : .................
(tutaj wpisujemy imię i nazwisko oraz adres)
 
 
Powódka :.................  
(tutaj wpisujemy imię i nazwisko oraz adres)
 
 
Pozew o zobowiązanie małżonka do zaspokajania potrzeb rodziny
 
    Wnoszę o:
1. zobowiązanie pozwanego (tutaj wpisujemy imię i nazwisko) do zaspokajania potrzeb rodziny przez łożenie kwoty (tutaj wpisujemy kwotę)zł. miesięcznie, z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki, którejkolwiek za pośrednictwem poczty, na adres ((...............tutaj wpisujemy imię i nazwisko oraz adres)),
2. zobowiązanie pracodawcy pozwanego - Zespołu Szkół Spożywczych (...............(tutaj wpisujemy adres)) do przekazywania tej kwoty potrącając
z wynagrodzenia pozwanego co miesiąc,
3. zabezpieczenie powództwa przez zobowiązanie powoda i jego pracodawcy do przekazywania świadczeń w czasie trwania procesu, aż do jego zakończenia.
 
Uzasadnienie
 
Powódka ...............(tutaj wpisujemy imię i nazwisko oraz adres) wstąpiła w związek małżeński z pozwanym ...............(tutaj wpisujemy imię i nazwisko) w dniu 1...............(tutaj wpisujemy datę) r. W związku tym przyszło na świat dwoje dzieci: ...............(tutaj wpisujemy imię i nazwisko) [ur.18.09. 1997 r.] i ...............(tutaj wpisujemy imię i nazwisko)[ur. 12.12.
1999 r.]. Od stycznia 2001 r. małżonkowie pozostają w faktycznej separacji, ponieważ pozwany w trakcie pożycia małżeńskiego wielokrotnie stosował przemoc wobec powódki
i dzieci. W sprawie tej  toczy się odrębne postępowanie karne.  
W wyniku nasilenia zachowań agresywnych pozwanego powódka na początku b.r. opuściła wspólne mieszkanie w ...............(tutaj wpisujemy miejscowość) i wraz z dziećmi przeprowadziła się do rodziców w okolice ...............(tutaj wpisujemy miejscowość), gdzie przebywa po dzień dzisiejszy.
Powódka obecnie przebywa na bezpłatnym urlopie wychowawczym do ...............(tutaj wpisujemy datę). Ze względu na wiek dzieci - rok i 3 lata, konieczne jest sprawowanie  nad nimi stałej opieki. Obowiązek ten w pełni spoczywa na powódce, która na miarę swoich możliwości zaspakaja różnorodne potrzeby  dzieci, co uniemożliwia jej podjęcie pracy zawodowej. W związku
z zaistniałą sytuacją powódka nie dysponuje żadnymi środkami, które zapewniłyby utrzymanie  rodziny.
Pozwany ...............(tutaj wpisujemy imię i nazwisko) jest obecnie zatrudniony na stanowisku nauczyciela mianowanego w ...............(tutaj wpisujemy nazwę i adres firmy) . Otrzymywane dochody pozwolą mu na zaspokojenie potrzeb rodziny. W związku
z powyższym wnoszę o zobowiązanie pozwanego ...............(tutaj wpisujemy imię i nazwisko) do łożenia kwoty ...............(tutaj wpisujemy kwotę)zł. miesięcznie na rzecz rodziny.
 
KAŻDE PISMO PROCESOWE DLA WYWOŁANIA OCZEKIWANYCH SKUTKÓW MUSI BYĆ PODPISANE PRZEZ OSOBĘ DZIAŁAJĄCĄ  
 
                                                                                                ...............(miejsce na podpis)

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości