Pozew o rozwód bez orzekania o winie - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

miejscowość, dnia.......

 

Sąd Okręgowy we Wrocławiu (odpowiednie miasto wojewódzkie)

 

 

Wydział Cywilny Rodzinny

Powódka: ......... [imię i nazwisko]..........., Zamieszkała ...................., adres do korespondencji (jeśli inny niż zameldowania)

 

Pozwany: ........... [imię i nazwisko]........., zamieszkały.........................

 

 

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

 

W imieniu własnym wnoszę o:

1.Rozwiązanie przez rozwód bez orzekania o winie małżeństwa [imię i nazwisko]z [imię i nazwisko], które to małżeństwo zostało zawarte dnia ...............przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w ................., numer aktu małżeństwa...

 

2.Powierzenie powódce [imię i nazwisko] opieki nad wspólnym małoletnim dzieckiem stron [imię i nazwisko], urodzoną dnia............... w ..................

 

3.Zasądzenie od pozwanego [imię i nazwisko] na rzecz małoletniej [imię i nazwisko]kwoty ...... zł. miesięcznie tytułem alimentów, płatnych do rąk powódki, do 10 dnia każdego miesiąca na wskazany rachunek bankowy.

 

UZASADNIENIE

 

Strony zawarły związek małżeński przed Kierownikiem  Urzędu Stanu Cywilnego w ...............dnia ................

Dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa stron

 

Z małżeństwa tego w dniu ................. urodziła się córka [imię i nazwisko].

Dowód: odpis aktu urodzenia dziecka

 

Pożycie stron początkowo układało się dobrze, z czasem jednak pomiędzy stronami zaczęło dochodzić do nieporozumień. Po pewnym czasie konflikty zaczęły przybierać na sile. W związku z takim stanem rzeczy strony zaczęły się od siebie oddalać. Od paru lat nie istnieje pomiędzy nimi więź uczuciowa i fizyczna. Powódka zamieszkała wraz z dzieckiem u swojej matki. W tych warunkach nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego pomiędzy stronami.

 

Wobec powyższych okoliczności orzeczenie rozwodu wydaje się celowe.

Powódka jest w stanie zapewnić córce [imię i nazwisko] należytą opiekę i wychowanie, dlatego też wnosi o powierzenie jej sprawowania bezpośredniej opieki nad dzieckiem, a także zobowiązanie pozwanego do ponoszenia kosztów częściowego utrzymania córki w kwocie .... zł miesięcznie, płatnych do 10. każdego miesiąca na wskazany rachunek bankowy.

 

[imię i nazwisko] (własnoręczny podpis)

 

 

Załączniki:

1.Odpis skrócony aktu małżeństwa

2. Odpis aktu urodzenia dziecka

3. Kserokopia pozwu i załączników

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości