Zwolnienie alimentów od podatku dochodowego - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Zwolnienie alimentów od podatku dochodowego

Obowiązująca aktualnie Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje w art. 3 nieograniczony obowiązek podatkowy. Wskazuje się tam, że osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.
Ustawa przewiduje jednak zwolnienia przedmiotowe. W katalogu dochodów wolnych od podatku (art. 21 ust. 1 pkt. 127 lit. a Ustawy) znajdują się alimenty na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisamiotrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Wątpliwości jednak w doktrynie budził termin, do którego to zwolnienie obowiązuje. Odpowiedź na to pytanie daje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedzibą w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2013 r. (sygn. III SA/Wa 90/13). W wyroku tym wskazano: "Dla zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) istotne znaczenie ma termin otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika pieniędzy (wartości pieniężnych) z tytułu alimentów, nie zaś termin wydania orzeczenia zasądzającego alimenty na rzecz podatnika. Zatem w sytuacji, gdy w chwili otrzymania lub postawienia do dyspozycji dziecka (podatnika) alimentów ukończyło ono 25 rok życia, to przy założeniu, że nie otrzymuje zasiłku (dodatku) pielęgnacyjnego lub renty socjalnej zgodnie z odrębnymi przepisami, przychód taki nie jest wolny od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie tego przepisu."
Wynika z powyższego, że zwolnienie od podatku przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 25. roku życia, niezależnie od daty ustalenia tych alimentów.
r. pr. Magdalena Kotyla

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości