Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

........................(tutaj wpisujemy miejscowość i datę)
 
Sąd Rejonowy
W .......................
Wydział Cywilny
 
 
                        Wnioskodawca: ..............................................
 
(tutaj wpisujemy imię i nazwisko, adres zamieszkania)
 
Uczestnicy:  ...................................................
 
(tutaj wpisujemy  imię i nazwisko, adres zamieszkania
 
 
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
 
    Wnoszę o:
    Stwierdzenie, że spadek po zmarłym w dniu ...................... ................................. ostatnio zamieszkałym w ................................................. nabyli z mocy ustawy  spadkobiercy: synowie ......................................................, oraz córka .......................... z domu ......................
    Innych spadkobierców nie ma. W skład spadku wchodzi (nie wchodzi) gospodarstwo rolne.
    Wnoszę także o zasądzenie na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania według norm przepisanych.
 
  U z a s a d n i e n i e
(tutaj wskazujemy okoliczności, które uzasadniają nasz wniosek, a więc:
- fakt zgonu spadkodawcy, określenie osób, które po nim dziedziczą,  
-  czy spadkodawca zostawił testament,
- czy w skład spadku wchodzi lub nie wchodzi gospodarstwo rolne,
- powołujemy:  
* odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
* odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców,
* odpis skrócony aktu małżeństwa tego spadkobiercy, który w wyniku małżeństwa zmienił nazwisko,
 
 
...........................
 
                                                                                Podpis wnioskodawcy         
 
    Załączniki:
1. odpisy skrócone tych aktów stanu cywilnego, o których mowa we wniosku,
2. odpisy wniosków i załączników.
 
 

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości