Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

 Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku ........................(tutaj wpisujemy nazwę sądu)
 
 
                        Wnioskodawca: ........................
                        ........................
                        ........................
 
                        Reprezentowany przez: ........................
                        ........................
                        Uczestnicy: ........................
                        ........................
                        ........................
 
        Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
 
    Wnoszę o:
    Stwierdzenie, że spadek po zmarłym w dniu ...................... ................................. ostatnio zamieszkałym w ................................................. nabyli z mocy ustawy (na mocy testamentu) spadkobiercy: synowie ......................................................, oraz córka .......................... z domu ......................
    Innych spadkobierców nie ma. W skład spadku wchodzi (nie wchodzi) gospodarstwo rolne.
    Wnoszę także o zasądzenie na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania według norm przepisanych.
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
    Spadkodawca ............................. ostatnio zamieszkały w ................................. zmarł w dniu ..................... . Do grona spadkobierców testamentowych (ustawowych) należą jego dzieci: wnioskodawca ............................., oraz uczestnicy postępowania ................................. Innych spadkobierców nie ma.
 
    Dowód: - odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
- odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców,
- odpis skrócony aktu małżeństwa tego spadkobiercy, który w wyniku małżeństwa zmienił nazwisko,
- zapewnienie spadkowe, które zostanie złożone na rozprawie.
 
W skład spadku nie wchodzi gospodarstwo rolne
 
Dowód: - zapewnienie spadkowe
 
    Załączniki:
1. pełnomocnictwo,
2. odpisy skrócone tych aktów stanu cywilnego, o których mowa we wniosku,
3. odpisy wniosków i załączników

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości