Umowa najmu lokalu mieszkalnego - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Umowa najmu lokalu mieszkalnego

 Umowa najmu lokalu mieszkalnego

 

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

Zawarta w dniu ............................. w ......................................................................... pomiędzy

  ...................................... legitymującym się dowodem osobistym nr ......................................, wydanym przez ...................................., zamieszkałym w ......................................................... przy ul. ............................................................... zwanym w treści umowy „Wynajmującym", a 2. ......................................legitymującym się dowodem osobistym nr ........................................ wydanym przez ....................................., zamieszkałym w ..................................................... przy ul. .................................................... zwanym w treści umowy "Najemcą", o następującej treści:

   

  § 1.
  Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem mieszkania położonego w budynku znajdującym się w .................................. przy ul. ................................. nr ............., a składającego się ........... z ..... pokoi, kuchni, łazienki oraz ........................................, o łącznej powierzchni ........................ m2.


  § 2.
  Wynajmujący wynajmuje i oddaje w użytkowanie Najemcy cały wymieniony w§ 1 lokal wraz z urządzeniami (meble, sprzęt RTV, sprzęt gospodarstwa domowego, ...........................).
  Obejmując przedmiot najmu Najemca nie wnosi zastrzeżeń do jego stanu technicznego.


  § 3.
  Czynsz najmu strony ustalają w wysokości ..................... zł (słownie .............................. ....................................... złotych) miesięcznie.
  Czynsz najmu płatny będzie z góry do dnia ................ każdego miesiąca do rąk Wynajmującego (przelewem na jego konto osobiste o numerze ..........................................................................).


  § 4.
  Strony ustalają, iż wszelkie koszty i świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego, przez czas trwania umowy, ponosić będzie Najemca.

  § 5.
  Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.


  § 6.
  Wszelkie adaptacje i ulepszenia przedmiotu wynajmu wymagają pisemnej zgody Wynajmującego.

   

§ 7.
Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić lokal wraz z wyposażeniem wstanie niepogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji.
Najemca wpłaca kaucję w wysokości ...............(słownie............................................................................. złotych), która podlega zwrotowi po przekazaniu lokalu w stanie niepogorszonym Wynajmującemu.


§ 8.
Umowa niniejsza zawarta została na czas (nieokreślony -wówczas każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia w terminie..........) określony do dnia ................................................. i po upływie tego okresu przestaje obowiązywać, bez uprzedniego wypowiedzenia.


§ 9.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu.


§ 10.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 11.
Umowę sporządzono w ............. jednobrzmiących egzemplarzach, po ................ dla każdej ze stron.Wynajmujący                                                                     Najemca

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości