Umowa spółki jawnej - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Umowa spółki jawnej

Umowa spółki jawnej

 

Umowa spółki jawnej

 

 

zawarta dnia ............................................ w ................................................................ pomiędzy

1. ......................................................., zamieszkałym w ........................, ul. ..............................,

2.. ......................................................, zamieszkałym w ........................, ul. ..............................,

zwanymi dalej Wspólnikami.

 

§ 1

Strony umowy stwierdzają, że dla wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują Spółkę jawną, zwaną w dalszej części umowy Spółką

Spółka działać będzie pod firmą ........................................................................... Spółka jawna

Spółka może używać formy skróconej w brzmieniu: ..................................................................

.........................................................................Spółka jawna

 

§ 2

Siedzibą spółki jest .......................................................................................................................

§ 3

Spółka zawarta jest na czas ..........................................................................................................

§ 4

Firma działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Spółka może tworzyć na terenie swojego działania: zakłady, oddziały oraz filie, uczestniczyć w innych podmiotach gospodarczych, w tym także w innych spółkach.

§ 5

Kapitał zakładowy wynosi ............................................................ i został zgromadzony w sposób następujący:

Wspólnik............................................................. wnosi ..................................................złotych,

Wspólnik............................................................. wnosi ..................................................złotych,

 

§ 6

Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest działalność ................................................................

...............................................................................................................................

 

§ 7

Każdemu wspólnikowi przysługuje prawo do reprezentowania spółki w zakresie wszystkich czynności sądowych i pozasądowych.

§ 8

Sprawy spółki mogą być prowadzone jedynie przez obu wspólników działających łącznie.

§ 9

Udziały Wspólników w majątku Spółki, jej zyskach oraz stratach są:

Wspólnik ........................................................................ w..................................%,

Wspólnik ........................................................................ w..................................%,

 

§ 10

Wspólnicy w stosunkach wewnętrznych działają na podstawie uchwał, które dla swej skuteczności wymagają ................................................................................................................

§ 11

Wspólnik nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi.

§ 12

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w sposób ściśle odzwierciedlający jej przychody i rozchody.

§ 13

Rokiem obrachunkowym Spółki jest ...........................................................................................

§ 14

Sprawozdanie finansowe sporządza się w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia roku obrachunkowego.

Wspólnicy uczestniczą w zyskach i w podziale majątku odpowiednio:

Wspólnik ....................................................................... w....................................%,

Wspólnik ....................................................................... w....................................%,

 

§ 15

Każdy Wspólnik może wypowiedzieć Spółkę na ........................................................................

................................................................................................

 

§ 16

W przypadku rozwiązania spółki odbywa się jej likwidacja.

Likwidatorami zostają z mocy niniejszej umowy wszyscy Wspólnicy. Wspólnicy mogą drogą uchwały powołać do pełnienia obowiązków likwidatorów tylko niektórych spośród siebie lub też osoby trzecie.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 18

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają Uchwały wszystkich Wspólników oraz sporządzenia aneksu w formie pisemnej.

§ 19

Koszty zawarcia oraz rejestracji Spółki ponoszą Wspólnicy proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

§ 20

Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

Podpisy:

.............................................................................................

.............................................................................................

 

 

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości