Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 

zawarta dnia ........................................ w .................................................................... pomiędzy

1. ........................................................, zamieszkałym w ......................., ul. ..............................,

2. ........................................................, zamieszkałym w ......................., ul. ..............................,

3. ........................................................, zamieszkałym w ......................., ul. ..............................,

zwanymi dalej Wspólnikami.

§ 1

Strony umowy stwierdzają, że dla wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części umowy Spółką

Spółka działać będzie pod firmą....................................................Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka może formy skróconej w brzmieniu: ..........................................................Spółka z o.o.

§ 2

Spółka zawarta jest na czas ..........................................................................................................

§ 3

Firma działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Spółka może tworzyć na terenie swojego działania: zakłady, oddziały oraz filie, uczestniczyć w innych podmiotach gospodarczych, w tym także w innych spółkach.

§ 4

Kapitał zakładowy wynosi .................. i został zgromadzony w sposób następujący:

Wspólnik .................................................................. wnosi .............................................złotych

Wspólnik .................................................................. wnosi .............................................złotych

Wspólnik .................................................................. wnosi .............................................złotych

§ 5

Przedmiotem działalności spółki jest............................................................................................

................................................................................................................................

§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi ...............................................................................................

I dzieli się na ...........................udziałów po ............................... złotych. został zgromadzony w sposób następujący:

Wspólnik ........................................... wnosi .............................................złotych obejmuje .............................udziałów po..........................................złotych każdy.

Wspólnik ........................................... wnosi .............................................złotych obejmuje .............................udziałów po..........................................złotych każdy.

Wspólnik ........................................... wnosi .............................................złotych obejmuje .............................udziałów po..........................................złotych każdy.

§ 7

Udziały w spółce są równe i niepodzielne. Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.

§ 8

Władzami Spółki są : Zgromadzenie Wspólników i Zarząd. Zgromadzenie wspólników może powołać Radę Nadzorczą. 

§ 9

Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał, jeżeli obecni są Wspólnicy lub ich pełnomocnicy.

§ 10

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadkach, w których przepisy ustawy wymagają kwalifikowanej większości, większością przez Kodeks Spółek Handlowych wymaganą.

§ 11

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunku wyników;

Podział zysków i pokrycie strat.

Udzielanie Zarządowi lub Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

Wybór lub odwołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej .

Ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Zbycie, nabycie, obciążanie nieruchomości przedsiębiorstwa.

Zbycie i nabycie udziałów

Powiększanie lub obniżanie kapitału zakładowego.

Zmiana umowy Spółki .

Rozpatrzenie i rozstrzyganie wniosków Zarządu.

§ 12

1. Zarząd Spółki składa się z ....................................................... powołanych przez Zgromadzenie Wspólników na okres .............................................. .

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.

§ 13

Zarząd do prowadzenia bieżącej działalności Spółki może powołać pełnomocników.

§ 14

Umowy z członkami Zarządu zawiera Spółka reprezentowana przez przedstawiciela wybranego przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 15

Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 16

Udziały są zbywalne. Zbycie udziałów wymaga zgody pozostałych wspólników. Prawo pierwokupu udziałów przeznaczonych do zbycia mają wspólnicy.

§ 17

Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym do podziału przez Zgromadzenie Wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

§ 18

Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w innych przypadkach wskazanych przez przepisy prawa.

§ 19

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i i inne aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 20

Wszelkie spory o prawa majątkowe i niemajątkowe wynikające z niniejszej Umowy lub jej dotyczące będą rozpatrywane przez sądy powszechne.

§ 21

Wypisy tego aktu można wydawać stawiającym i Spółce w dowolnej ilości

§ 22

Koszty związane z zawarciem tej umowy ponoszą wspólnicy w częściach równych

Podpisy Wspólników:

................................ ................................ ....................................

 

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości