Umowa spółki komandytowej - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Umowa spółki komandytowej

Umowa spółki komandytowej

 

Umowa spółki komandytowej

 

 

zawarta dnia ........................................ w ....................................................................................

§ 1

Wspólnicy zawiązują w celu wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej Spółkę Komandytową w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, zwaną w dalszej części niniejszej umowy Spółką.

§ 2

Spółka działa w obrocie gospodarczym pod firmą

................................................................................................................................

Spółka komandytowa".

Spółka może używać firmy skróconej w brzmieniu "............................ Spółka komandytowa".

§ 3

Siedzibą Spółki jest ......................................................................................................................

§ 4

Firma działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Spółka może tworzyć na terenie swojego działania: zakłady, oddziały oraz filie, uczestniczyć w innych podmiotach gospodarczych, w tym także w innych spółkach.

§ 5

Spółka zawarta jest na czas ..........................................................................................................

§ 6

Przedmiotem działalności spółki jest :..........................................................................................

................................................................................................................................

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi ................................................................. i został zgromadzony w sposób następujący:

Wspólnik .................................................... wnosi ..........................................................złotych,

Wspólnik .................................................... wnosi ..........................................................złotych,

Wspólnik .................................................... wnosi ..........................................................złotych,

§ 8

1. Komandytariuszem w Spółce jest ......................................................, a suma komandytowa, do wysokości której ogranicza się jego odpowiedzialność wynosi ............................... złotych.

2. Pozostali Wspólnicy są komplementariuszami, którzy odpowiadają bez ograniczeń.

§ 9

Spółkę reprezentują komplementariusze w zakresie wszystkich czynności sądowych i pozasądowych. Przyjmować oświadczenia skierowane do Spółki może każdy komplementariusz jednoosobowo.

§ 10

Prokura może być ustanowiona za zgodą wszystkich komplementariuszy, natomiast odwołać ją może każdy komplementariusz jednoosobowo.

§ 11

Wspólnicy mają prawo, a wyjąwszy komandytariusza również obowiązek prowadzenia spraw spółki. Sprawy przekraczające zwykłe czynności Spółki wymagają zgody wszystkich Wspólników

§ 12

1. Wspólnicy uczestniczą w zyskach i w podziale majątku odpowiednio:

Wspólnik ....................................................................................... w.......................................%,

Wspólnik ....................................................................................... w.......................................%,

Wspólnik ....................................................................................... w.......................................%,

2. Komandytariusz uczestniczy w stratach tylko do wysokości swego wkładu.

§ 13

Rokiem obrotowym Spółki jest ....................................................................................................

§ 14

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz w sposób dokładnie odzwierciedlający jej przychody, wydatki oraz zyski.

§ 15

Wspólnik może wypowiedzieć Spółkę ........................................................................................

................................................................................................................................

§ 16

W przypadku likwidacji Spółki Wspólnicy wybierają jednomyślnie likwidatora lub likwidatorów ze swego grona bądź spośród osób trzecich. Wspólnicy ustalają wynagrodzenia likwidatorów.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

 

§ 19

Zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formie aktu notarialnego.

§ 20

Sprawy sporne zostaną przekazane pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego.

§ 21

Odpisy aktu mogą być wydawane Spółce i Wspólnikom w dowolnych ilościach.

§ 22

Koszty zawarcia niniejszej umowy oraz rejestracji spółki ponoszą Wspólnicy w częściach równych.

 

Podpisy:

........................................................

........................................................

.........................................................

 

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości