Umowa użyczenia - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Umowa użyczenia

Umowa użyczenia  

Umowa użyczeniazawarta dnia........................................... w................................................................... pomiędzy

................................................................................................................................

................................................................................................................................

zwanym dalej Użyczającym,

a

................................................................................................................................

................................................................................................................................

zwanym dalej Beneficjentem.

§ 1

Przedmiotem użyczenia jest

............................................................................................................., którego Użyczający jest właścicielem. Użyczający oświadcza, że przedmiot użyczenia jest sprawny i w dobrym stanie technicznym.

§ 2

Beneficjent potwierdza pisemnie odbiór opisanego wyżej przedmiotu użyczenia poniżej tekstu niniejszej umowy.

§ 3

Beneficjent zapewnia, że będzie używał przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Ponadto zobowiązuje się nie oddawać go do używania osobom trzecim, w przeciwnym wypadku Użyczający ma prawo natychmiast od umowy odstąpić.

§ 4

Koszty używania rzeczy ponosi Beneficjent. Na Beneficjencie ciąży również obowiązek dokonywania napraw przedmiotu oddanego do używania.

§ 5

Użyczający oddaje Beneficjentowi do bezpłatnego używania przedmiot użyczenia wymieniony w § 1na okres od dnia ................ do dnia ......................... . Po upływie niniejszego terminu na Beneficjenencie ciąży obowiązek zwrotu przedmiotu użyczenia w stanie nie pogorszonym.

§ 6

Wszelkie ewentualne zmiany umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 7

W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron............................................... ...................................................

Użyczający Beneficjent


Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości