Umowa o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Umowa o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Umowa o pełnienie funkcji  inspektora nadzoru inwestorskiego

 

 

W dniu ....................... pomiędzy:
..............................................................................................................................., reprezentowanym przez ..........................................................................................., zwanym dalej w treści Umowy „Zleceniodawcą",
a ............................................................................................................................, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
...................................................................., w ....................................................., zwanym dalej w treści Umowy „Zleceniobiorcą", została zawarta Umowa o następującej treści:
§ 1
1.         Na podstawie niniejszej Umowy Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy, a  Zleceniobiorca przyjmuje obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach robot budowlanych polegających na:
.................................................................................................
2.         W zakresie wynikającym z niniejszej Umowy, Zleceniobiorca jest upoważniony do występowania wobec Firmy: ................................................................................, zwanej dalej w treści Umowy „Wykonawcą", w charakterze przedstawiciela Zleceniodawcy.
§ 2
Zleceniodawca oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, uzyskane na podstawie:
.................................................................................................
§ 3
Zgodnie z treścią Umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zleceniobiorcą, rozpoczęcie robót nastąpi w dniu ......................., a zakończenie w dniu ................... .
§ 4  

Do obowiązków Zleceniobiorcy należy zakres czynności, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.).
§ 5
1.         Zleceniobiorca jest zobowiązany do informowania Zleceniodawcy o konieczności wykonania robót dodatkowych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą, o konieczności zwiększenia lub ograniczenia ilości robót lub zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne dla zgodnego z treścią Umowy i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy.
2.         Na zlecenie przeprowadzenie robót o których mowa w ust. 1 Zleceniobiorca zobowiązany jest każdorazowo uzyskać zgodę Zleceniodawcy.
3.         Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Zleceniobiorca jest upoważniony do zlecenia wykonawcy realizacji tych robót i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy.
4.         Obowiązkiem Zleceniobiorcy jest niezwłoczne powiadomienie Zleceniodawcy o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 3
§ 6
1.         Za wykonywanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kwotę ....................................... zł (słownie: ................................... .........................................................................................................................).
2.         Do wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 doliczony będzie podatek VAT.
3.         Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 płatne będzie w terminie ......................... .
4.         Wypłata wynagrodzenia Zleceniodawcy nastąpi przelewem na jego rachunek w ................................................................................... , w terminie ............ dni od doręczenia Zleceniodawcy faktury.
§ 7
Zleceniodawca zobowiązuje się pokryć wszystkie uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Zleceniobiorcę w związku z wykonywaniem czynności nadzoru inwestorskiego, w szczególności koszty dojazdów, noclegów i diet.
§ 8
1.         Zleceniobiorca może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które Strony Umowy uznają w szczególności:
.................................................................................................
2.         Jeżeli roboty budowlane nie zostaną rozpoczęte do dnia ................... Zleceniobiorca może przenieść obowiązki wynikające z treści niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej legitymującej się uprawnieniami do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
3.         Zleceniobiorca jest zwolniony z wykonywania obowiązków wynikających z treści niniejszej Umowy z chwilą doręczenia Zleceniodawcy oświadczenia o przejęciu przez osobę trzecią praw i obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z niniejszej Umowy.
§ 9
Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zleceniodawcę wskutek niewykonania albo nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
§ 10
Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy k.c., ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o umowie zlecenia oraz przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.).
§ 12
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania obowiązków wynikających z treści niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez ............................................................. .............................................................................................................................. .
§ 13
Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy.
§ 14
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.


..........................                                         ..........................                                                                                                                                                                 
  Zleceniodawca                                            Zleceniobiorca                                                                                                                                                                                             

 

 

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości