Umowa o prace projektowe w budownictwie oraz o wykonywanie nadzoru autorskiego - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Umowa o prace projektowe w budownictwie oraz o wykonywanie nadzoru autorskiego

Umowa o prace projektowe w budownictwie oraz o wykonywanie nadzoru autorskiego

 

W dniu ....................... pomiędzy:
..............................................................................................................................., reprezentowanym przez: .................................................................................................., zwanym dalej w treści Umowy „Zamawiającym" a:
.............................................................................................................................., reprezentowanym przez ...................................................................................................., zwanym dalej w treści Umowy „Projektantem", została zawarta Umowa o następującej treści:


I. Postanowienia ogólne
§ 1
Na podstawie niniejszej Umowy Projektant zobowiązuje się do wykonania dla Zamawiającego dokumentacji projektowej dotyczącej następującej inwestycji:
.................................................................................................................................. oraz do sprawowania nadzoru autorskiego podczas realizacji tej inwestycji.
§ 2
Do kierowania pracami związanymi z wykonywaniem obowiązków wynikających z treści niniejszej Umowy Zamawiający wyznacza: ........................................................................................ .
§ 3
1.  W imieniu Projektanta nadzór autorski sprawować będą:
a) ...............................................................................................................................,
b) ...............................................................................................................................,
2.  Projektantem-koordynatorem opracowań projektowych oraz kierującym zespołem sprawującym nadzór autorski będzie:................................................................................. .


II. Przedmiot Umowy
§ 4
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie następującej dokumentacji projektowej:
a) projektu budowlanego,
b) ...............................................................................................................................,
2. Szczegółowy zakres dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy, terminy wykonania poszczególnych części dokumentacji projektowej stanowiące odrębne przedmioty odbioru oraz wysokość wynagrodzenia za każdy przedmiot odbioru określa Załącznik nr 1 do Umowy.
3. Na podstawie niniejszej Umowy Projektant zobowiązuje się także do
pełnienia nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną na podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1.


III. Prawa i obowiązki Stron Umowy
§ 5
1.  Dokumentacja projektowa, o której mowa w §  4 zostanie wykonana na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego informacji, dokumentów i danych, szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do Umowy.
2.  Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Projektantowi dane i dokumenty, o których mowa w ust.1, nie później niż do dnia ............................... .
3.  Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Projektantowi dodatkowe dokumenty i dane, jeżeli taka potrzeba wyłoni się w trakcie prowadzenia prac projektowych.
4.  W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminów dostarczenia projektantowi informacji, dokumentów i danych określonych w załączniku nr 2 oraz gdy okaże się że są one wadliwe, Projektantowi służy prawo żądania
zmiany terminów wykonania przedmiotu Umowy, w całości albo w części.
§ 6
1.  Projektant jest uprawniony do zawarcia Umowy o wykonanie części dokumentacji projektowej z innymi podmiotami posiadającymi uprawnienia do projektowania, jeżeli nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy, ani nie zwiększy kosztów wykonania tej dokumentacji.
2.  W przypadku powierzenia wykonania części prac projektowych innym podmiotom, Projektant zobowiązuje się do koordynacji opracowań projektowych wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte wykonanie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia niniejszej Umowy.
3.  W razie powierzenia wykonania części prac projektowych innym podmiotom, Projektant zobowiązany jest do zapewnienia sprawowania przez te podmioty nadzoru autorskiego, w zakresie wynikającym z wykonanej dokumentacji.


IV. Odbiór dokumentacji projektowej
§ 7
1.  Projektant zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu dokumentację projektową, o której mowa w §  1 w częściach i terminach określonych w załączniku nr 1 do Umowy.
2.  Projektant dostarczy Zamawiającemu powyższą dokumentację w ......... egzemplarzach, wraz z oświadczeniami o jej kompletności oraz zgodności z Umową, obowiązującymi przepisami i normami, stanowiącymi integralną część dokumentacji projektowej.
§ 8
1.  Przekazanie dokumentacji projektowej stanowiącej odrębny przedmiot odbioru, zgodnie z Załącznikiem nr 1, nastąpi w siedzibie ..................................., po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego o gotowości dokumentacji do odbioru.
2.  Fakt dokonania czynności odbioru dokumentacji projektowej Strony Umowy potwierdzają każdorazowo, przez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zostać podpisany w ciągu ...... dni od doręczenia dokumentacji projektowej.
4. W razie odmowy przyjęcia dokumentacji projektowej, zwrot dokumentacji projektowej wraz z pisemnym podaniem przyczyn nieprzyjęcia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, powinien nastąpić w terminie, o którym mowa w ust. 3.
5. W razie odmowy dokonania odbioru dokumentacji projektowej albo odmowy podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, przez czas dłuższy niż ..... dni, licząc od dnia zawiadomienia o osiągnięciu dokumentacji gotowości do odbioru i niepowiadomienia w tym terminie projektanta o przyczynach odmowy, Projektant jest upoważniony do dokonania jednostronnego odbioru.
6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, Projektant jest uprawniony do sporządzenia jednostronnego protokołu, stwierdzającego wykonanie dokumentacji projektowej. Data sporządzenia protokołu jest datą odbioru dokumentacji projektowej.
§ 9
1. Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia przekazanej dokumentacji projektowej.
2. O wszelkich wadach dokumentacji projektowej dostrzeżonych przez Zamawiającego, jest on zobowiązany zawiadomić Projektanta w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.


V. Nadzór autorski
§ 10
1.  Zakres nadzoru autorskiego Projektanta obejmuje czynności wynikające z treści ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane  (Dz.U. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.).
2.  Dodatkowo, w ramach sprawowania nadzoru autorskiego projektant zobowiązuje się do wykonywanie następujących czynności:
a) udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,
b) udziału w odbiorach częściowych, odbiorach robót zanikających oraz
odbiorze końcowym,
c) udziału w próbach instalacji i rozruchach,
d) inne.
3. Poza zakresem nadzoru autorskiego wynikającym z niniejszej Umowy jest dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej, wynikających z przyczyn7.2. Umowa o prace projektowe oraz o wykonywanie nadzoru autorskiego nie obciążających Projektanta. Prace te będą wykonywane na podstawie odrębnej Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Projektantem.
§ 11
1.  Czynności nadzoru autorskiego wykonywane będą w okresie od ................ do ................ .
2.  Projektant zobowiązuje się do wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego z częstotliwością uzależnioną od postępu robót, jednak nie rzadziej niż co .....................oraz na wezwanie Zamawiającego.


VI. Wynagrodzenia
§ 12 

1.  Za wykonanie dokumentacji projektowej opisanej w § 1 Zamawiający zapłaci Projektantowi wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości .......................... .
2.  Wysokość wynagrodzenia za poszczególne części dokumentacji projektowej, stanowiące odrębne przedmioty odbioru, zawiera załącznik nr 1 do Umowy.
3.  Za pełnienie nadzoru autorskiego Zamawiający zapłaci Projektantowi odrębne wynagrodzenie w wysokości .................................... .
4.  Do kwot wynagrodzeń, o których mowa w niniejszym paragrafie zostanie doliczony podatek VAT.
§ 13
1. Strony postanawiają, że rozliczenie Zamawiającego z Projektantem za wykonane prace projektowe następować będzie fakturami po wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego każdej z części prac projektowych.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, będzie płatne po zakończeniu czynności nadzoru.
3. Faktury VAT za wykonane prace projektowe oraz faktura VAT za czynności nadzoru autorskiego płatne będą przelewem z rachunku Zamawiającego
nr ....................................................., na rachunek Projektanta
nr ......................................................, w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
§ 14
1. Zamawiający udzieli Projektantowi zaliczki w kwocie .................., w terminie do dnia ................. .
2. Zaliczka zostanie rozliczona w fakturze za pierwszą część dokumentacji projektowej.


VII. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
§ 15
1.  Zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy będzie kaucja gwarancyjna.
2.  Kaucja gwarancyjna utworzona zostanie z kwot potrąconych z faktur za poszczególne części dokumentacji projektowej, stanowiące odrębne przedmioty odbioru, w ten sposób, że z każdej faktury zostanie potrącone .......% wartości faktury.
§ 16
1.  Środki pieniężne tworzące kaucję gwarancyjną zostaną zdeponowane na rachunku bankowym, uzgodnionym z Projektantem.
2.  Kaucja gwarancyjna zostanie zwrócona Projektantowi, wraz z odsetkami naliczonymi przez bank, w następujących częściach i terminach:
a) .......... % kaucji gwarancyjnej, gwarantującej wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z Umową, tj. kwota ..........................., w terminie do ..... dni po odbiorze ostatniej części dokumentacji projektowej,
b) .......... % kaucji gwarancyjnej, przeznaczonej na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi, tj. kwota ............................., w terminie do ...... dni po upływie terminu rękojmi, w przypadku braku roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi.


VIII. Rękojmia za wady i gwarancja jakości
§ 17
1.  Projektant udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na
wykonaną dokumentację projektową stanowiącą przedmiot Umowy.
2.  Projektant wystawi dokumenty gwarancyjne, które zostaną wydane Zamawiającemu przy podpisywaniu protokołów zdawczo-odbiorczych, potwierdzających odbiory poszczególnych części dokumentacji projektowej.
3.  Gwarancja jakości obowiązywać będzie do upływu terminu rękojmi za wady obiektu, wykonanego na podstawie dokumentacji, stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy.
§ 18KOM,12,,
1. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne dokumentacji projektowej.
2. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot Umowy przez okres ............... lat.


IX. Odpowiedzialność za niewykonanie albo nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy
§ 19
1.  Za niewykonanie albo nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy dotyczących wykonania dokumentacji projektowej, strony ustalają kary umowne. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Projektantowi karę umowną w następujących przypadkach:
a. za zwłokę w dostarczeniu dokumentów i danych niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej, określonych w załączniku nr 2 do Umowy, w wysokości ..........% wynagrodzenia za prace, których wykonanie uzależnione jest od uzyskania tych dokumentów i danych, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia, kiedy dokumenty i dane powinny być dostarczone, nie mniej jednak niż .............,
b. za spowodowanie przerwy w wykonaniu dokumentacji projektowej lub części tej dokumentacji albo odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które Projektant nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości .........% wynagrodzenia za tę część dokumentacji, której opracowanie przerwano, albo od której Zamawiający odstąpił, jednak nie mniej niż ....................... .
2.  Projektant jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:
a) za zwłokę w wykonaniu części dokumentacji projektowej, stanowiącej
odrębny przedmiot odbioru, w wysokości ........% wynagrodzenia za tę część dokumentacji projektowej, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia, kiedy dokumentacja powinna być dostarczona,
b) za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej, w wysokości ........% wynagrodzenia za całość dokumentacji projektowej, za każdy dzień zwłoki,
licząc od ustalonego terminu na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn za które Projektant ponosi odpowiedzialność, w wysokości .....% wynagrodzenia za tę część dokumentacji projektowej, od której wykonania Zamawiający odstąpił, jednak nie mniej niż ...................... .
3. Dopuszczalne jest żądanie zapłaty odszkodowania przenoszącego zastrzeżone kary umowne.
§ 20
Za niewykonanie albo nienależyte wykonanie obowiązków związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego obowiązującą formą odszkodowania będzie odszkodowanie oparte na ogólnych zasadach odpowiedzialności,
przewidzianych w k.c.
§ 21

W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych wynikających z niniejszej Umowy, strony zobowiązują się do zapłaty odsetek ustawowych.


X. Postanowienia końcowe
§ 22
1.  Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszej Umowy podlega ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2.  Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.
3.  Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie niniejszej Umowy może zostać wykorzystana przez Zamawiającego jednorazowo, wyłącznie dla potrzeb inwestycji realizowanej na podstawie tej dokumentacji projektowej.
4.  Nie będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Projektanta wykorzystanie dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy w następujący sposób:.................................................................... .
§ 23
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy k.c., przepisy ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i o prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.) oraz ustawy
z 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.).
§ 24
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd ......................... .
§ 25
Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 26
Integralną część Umowy stanowią:
1.  Załącznik nr 1, określający zakres dokumentacji projektowej, terminy wykonania poszczególnych części dokumentacji projektowej oraz wysokość wynagrodzenia wykonawcy.
2.  Załącznik nr 2, zawierający zestawienie informacji, dokumentów i danych dostarczonych przez Zamawiającego.
§ 27
Umowa została sporządzona w ........ jednobrzmiących egzemplarzach, po .......... dla każdej ze Stron.
..............................                          ..............................                                              
    Zamawiający                                  Projektant

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości