Rodzaje znaków towarowych - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Rodzaje znaków towarowych

Ustawa p.w.p. wymienia przykładowe formy oznaczeń, które mogą być uznane za znaki towarowe. Przedstawiony katalog jest jednak jedynie wyliczeniem przykładowym, zbiorem otwartym. Znakiem towarowym może być więc każde oznaczenie, o ile tylko wykazuje zdolność odróżniającą oraz nadaje się do przedstawienia w sposób graficzny. Tak więc za znak towarowy uznane zostanie jedynie oznaczenie produktu, które jest postrzegalne za pomocą zmysłów.

 

Ze względu na sposób przedstawienia znaków towarowych możemy je przykładowo podzielić na znaki: słowne, obrazowe, plastyczne, dźwiękowe oraz kombinowane.

 

 

 

·         Znaki słowne to oznaczenia utworzone z liter lub cyfr. Mogą to być pojedyncze słowa lub ich zestawienia. Słowne znaki towarowe mogą mieć konotację znaczeniową z produktami nimi oznaczonymi (np. Nescafe), ale też mogą być jej pozbawione (np. Tchibo, Opel). Do grupy znaków słownych zaliczamy nazwiska, pseudonimy oraz specyficzne zestawienia wyrazów (slogany) jak np. „No to Frugo”, „Red Bull doda Ci skrzydeł” czy też „Zawsze Coca – Cola”. Znaki słowne postrzegane są za pomocą wzroku i słuchu. Za znak towarowy nie mogą być jednak uznane znaki takie jak np. pojedyncza litera czy cyfra, gdyż prowadziłoby to do ich zmonopolizowania. Nie można jednak wykluczyć uznania za znak towarowy pojedynczego znaku w sytuacji, gdy zastrzeżeniu podlega pewien konkretny, specyficzny kształt tego symbolu a nie samo jego znaczenie. Nie można też za znak towarowy uznać słów, które egzystują w codziennym języku, lub służą jedynie do opisania rodzaju towarów, ich właściwości bądź jakości (np. nie zostanie zarejestrowane jako znak towarowy słowo „kawa” lub „herbata”).

 

Przykłady znaków słownych to:

 

 

                

 

 

 

 

·         Znaki obrazowe są znakami adresowanymi do wzrokowego odbioru. Do tej grupy znaków należą przykładowo rysunki, kompozycje kolorystyczne, graficzne opracowania słów i cyfr.

 

Przykładem znaku obrazowego może być:

 

 

                     

 

 

 

 

 

·         Trójwymiarowe znaki plastyczne - przykładem takiego oznaczenia może być kształt butelki od napojów – np. kształt butelki Coca – Coli, czy też specyficzne kształty słodyczy lub przekąsek – np. kształt kostki czekolady Toblerone). Stanowią pewną formę przestrzenną, zwykle przyjmują kształt towaru lub jego opakowania. Problematyka uznania trójwymiarowej formy za znak towarowy jest jednak kwestią nader skomplikowaną ze względu na konieczność realnego odróżnienia samego znaku towarowego od towaru nim oznaczonego oraz ze względu na art. 131 ust. 2 pkt. 6 ustawy p.w.p., który zakazuje rejestracji znaku towarowego, gdy stanowi on formę, bez której produkt nie może w ogóle istnieć, która jest niezbędna i naturalna dla wszystkich produktów danego rodzaju. (Jako przykład kształtu trójwymiarowego, który nie zostanie zarejestrowany jako znak towarowy można wskazać okrągły kształt piłki). Istotnym zastrzeżeniem jest też postulat, by nie dokonywać rejestracji formy o charakterze znaku towarowego w sytuacji, gdy mogłaby ona także podlegać rejestracji jako wzór przemysłowy lub wynalazek.

 

Problematyka znaków przestrzennych i ich zdolności rejestrowej staje się zagadnieniem o coraz większym znaczeniu praktycznym. Europejski Trybunał Sprawiedliwości coraz częściej rozstrzyga sprawy związane z rejestracją znaków trójwymiarowych i ich funkcjonalnym charakterem. Przykładem mogą tu być orzeczenia dotyczące trójgłowicy golarki Philipsa (Philips v. Remington) lub kwadratowych tabletek do prania. Również przed polskimi sądami zaczyna się pojawiać coraz więcej spraw dotyczących możliwości rejestracji trójwymiarowego kształtu, przykładem może być sprawa ciasteczek „Delicji” i próby rejestracji ich kształtu przez Lu Polska.

 

 

 

 

 

·         Znaki kombinowane to oznaczenia stanowiące połączenie np. słów, kolorów oraz rysunku. Są to znaki najczęściej spotykane w praktyce. Jako przykłady znaków kombinowanych przedstawione mogą zostać:

 

 

                        

 

 

 

 

·         Znaki dźwiękowe to oznaczenia, które do niedawna były przedmiotem kontrowersji. Są to działające na słuch melodie oraz inne sygnały dźwiękowe np. ryk lwa jako znak wytwórni Metro Goldwyn Mayer czy sygnał radia Zet.

 

 

 

Podział powyższy jest wyliczeniem zaczerpniętym z różnych ustaleń doktrynalnych, nie stanowi on katalogu rodzajów znaków, z którym każdy przedstawiciel doktryny się zgadza. Istnieje wciąż jeszcze wiele kontrowersji dotyczących różnego rodzaju form znaków towarowych, wielu specjalistów wypowiada się w sposób zróżnicowany na ten sam temat. Sztandarowym przykładem formy znaku towarowego wywołującym ogromne doktrynalne kontrowersje jest zapachowy znak towarowy. Izba Odwoławcza Urzędu do spraw Harmonizacji w Alicante uznała, iż zapach świeżo ściętej trawy spełnia wymogi rejestracyjne i może zostać wpisany do Rejestru. Uznano, iż przedmiotowy zapach jest odróżnialny i każdy zna go ze swego doświadczenia. Argumentem przemawiającym za takim rozsądzeniem było także spostrzeżenie, że skoro znakiem jest sygnał dźwiękowy, który również nie jest postrzegalny wizualnie, to w drodze analogii, za znak towarowy uznać należy zapach (istnieje bowiem możliwość zapisania jego chemicznego wzoru, tak jak nut dla melodii). Później wydano jednakże szereg orzeczeń (w tym wyroków ETS), które wykluczają uznanie zapachu za znak towarowy (np. odmowa rejestracji zapachu świeżych truskawek).

 

Przedstawiony przez autorkę podział jest próbą ujednolicenia stanowisk i przedstawienia tylko tych rodzajów znaków, co do których kontrowersje nie istnieją lub są marginalne.

 

 

 

 

 

W artykule wykorzystano:

 

 

 

1.        Ewa Nowińska, Prawo własności przemysłowej: wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych, Kraków 2005;

 

2.        Arkadiusz Michalak, Prawna ochrona znaków towarowych, Edukacja Prawnicza 06/09 2004;

 

3.       W. Kotarba: Ochrona znaku towarowego w przedsiębiorstwie, http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref7_ full.html z dnia 10 lutego 2007 r.

 

4.       R. Skubisz, Prawo Znaków Towarowych, Komentarz, Warszawa 1997,

 

5.       L. Brancus – Cieślak, O przeszkodach funkcjonalnych w rejestracji trójwymiarowych znaków towarowych, Przegląd Prawa Handlowego, 07/2004,

 

6.       Orzeczenie ETS, C – 299/99, publikacja: R. Skubisz, Własność przemysłowa, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu I Instancji, Kraków 2006.

 

7.       Orzeczenie ETS, T – 119/00, publikacja: www.oami.europa.pl.

 

8.       G. Romanowski, Prawo własności przemysłowej, Rzeczpospolita z 11.04.2003 r.

 

9.       K. Szczepanowska – Kozłowska, Znaki towarowe w Unii Europejskiej (I), Przegląd Prawa Handlowego, sierpień 2004 r.,

  1. Michalak, Znaki "niedostrzegalne wizualnie": dźwiękowe, zapachowe lub smakowe, Rzeczpospolita z 5 grudnia 2005 r.

 

 

 

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości